khah 較

完全符合 「khah 較」 有1筆

序號1較
序號 1
詞目
音讀 khah
釋義 比較。 再怎麼樣也……。 更……。
完全符合 「khah 較」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khah 比較。 再怎麼樣也……。 更……。

部分符合 「khah 較」 有24筆

序號1無較縒
序號 1
詞目 無較縒
音讀 bô-khah-tsua̍h
釋義 沒有用。
序號2較加
序號 2
詞目 較加
音讀 khah-ke
釋義 較多、多一點。 難怪、怪不得。不足為奇、理所當然的結果。
序號3較快
序號 3
詞目 較快
音讀 khah khuài
釋義 較容易。 快一點。
序號4較講
序號 4
詞目 較講
音讀 khah-kóng
釋義 再怎麼說也……、無論如何總是……。常與「嘛」連用。
序號5較輸
序號 5
詞目 較輸
音讀 khah-su
釋義 不如、比不上。
序號6較停仔
序號 6
詞目 較停仔
音讀 khah-thîng-á
釋義 等一下。稍候片刻。
序號7較早
序號 7
詞目 較早
音讀 khah-tsá
釋義 早一點、提早。 以往、以前。
序號8較大面
序號 8
詞目 較大面
音讀 khah-tuā-bīn
釋義 可能性比較大。
序號9閣較
序號 9
詞目 閣較
音讀 koh-khah
釋義 更加。 再怎麼。
序號10頭較大身
序號 10
詞目 頭較大身
音讀 thâu-khah-tuā-sin
釋義 頭部比身軀大。本末倒置。比喻次要的事情比主要的事情還要花費更多的心力、金錢等。 比喻事情反而變得更麻煩,難以收拾。
序號11罔趁較袂散。
序號 11
詞目 罔趁較袂散。
音讀 Bóng thàn khah bē sàn.
釋義 多少賺一點,才不致於陷入窮困。說明即使利潤非常小,也應積極賺取。
序號12家己栽一欉,較贏看別人。
序號 12
詞目 家己栽一欉,較贏看別人。
音讀 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng.
釋義 自己栽種一棵果樹,到時結果就有得吃,勝過看別人的臉色。比喻凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。
序號13加減趁,較袂散。
序號 13
詞目 加減趁,較袂散。
音讀 Ke-kiám thàn, khah bē sàn.
釋義 不論工資高低都去賺,才不至於窮困。形容不要計較所得多寡,努力工作才不會陷入窮困。
序號14勸人做好代,較贏食早齋。
序號 14
詞目 勸人做好代,較贏食早齋。
音讀 Khǹg lâng tsò hó tāi, khah iânn tsia̍h tsá-tsai.
釋義 勸人為善勝過早上吃素。說明行善比獨善其身重要。
序號15過橋較濟你行路,食鹽較濟你食米。
序號 15
詞目 過橋較濟你行路,食鹽較濟你食米。
音讀 Kuè kiô khah tsē lí kiânn-lōo, tsia̍h iâm khah tsē lí tsia̍h bí.
釋義 走過的橋比你走過的路還多,吃過的鹽比你吃過的米還多。年長者常以此來自誇經驗豐富,倚老賣老。
序號16老的老步定,少年的較懂嚇。
序號 16
詞目 老的老步定,少年的較懂嚇。
音讀 Lāu--ê lāu-pōo-tiānn, siàu-liân--ê khah táng-hiannh.
釋義 年長的人老成穩重;年輕的人冒失莽撞。這句話是說:老人家做事較沉穩持重,年輕人做事則比較輕浮莽撞。
序號17送伊魚,較輸教伊掠魚。
序號 17
詞目 送伊魚,較輸教伊掠魚。
音讀 Sàng i hî, khah-su kà i lia̍h hî.
釋義 送他魚,不如教他捕魚。比喻與其救濟或幫助他人,不如教他謀生的能力。
序號18生的請一邊,養的恩情較大天。
序號 18
詞目 生的請一邊,養的恩情較大天。
音讀 Senn--ê tshiánn tsi̍t pinn, ióng--ê un-tsîng khah tuā thinn.
釋義 親生的父母暫且擱在一邊,養育者的恩情比天還高。提醒被撫養人不要抹煞養育人的苦心與功勞;又指生身父母比養育者的地位還差一些。
序號19媠䆀無比止,愛著較慘死。
序號 19
詞目 媠䆀無比止,愛著較慘死。
音讀 Suí-bái bô pí tsí, ài--tio̍h khah tshám sí.
釋義 漂亮與否無從比較起,一旦愛上了比死亡還要悽慘。只要兩情相悅,一旦愛上一個人,就會不計美醜,愛得死心塌地。
序號20在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。
序號 20
詞目 在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。
音讀 Tsāi-senn tsi̍t lia̍p tāu, khah iânn sí-liáu pài ti-thâu.
釋義 父母健在的時候吃兒女孝敬的一顆豆子,勝過去世後兒女才以豬頭來祭拜。提醒人行孝要及時;又指死後子女以盛大喪禮祭拜,雖是風光,卻不如父母在生時略盡奉養之責,只有生前奉養才是真的孝順。傳統禮俗,父母去世時,要準備豬頭做祭拜的大牲禮。
部分符合 「khah 較」 有24筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 無較縒 bô-khah-tsua̍h 沒有用。
2 較加 khah-ke 較多、多一點。 難怪、怪不得。不足為奇、理所當然的結果。
3 較快 khah khuài 較容易。 快一點。
4 較講 khah-kóng 再怎麼說也……、無論如何總是……。常與「嘛」連用。
5 較輸 khah-su 不如、比不上。
6 較停仔 khah-thîng-á 等一下。稍候片刻。
7 較早 khah-tsá 早一點、提早。 以往、以前。
8 較大面 khah-tuā-bīn 可能性比較大。
9 閣較 koh-khah 更加。 再怎麼。
10 頭較大身 thâu-khah-tuā-sin 頭部比身軀大。本末倒置。比喻次要的事情比主要的事情還要花費更多的心力、金錢等。 比喻事情反而變得更麻煩,難以收拾。
11 罔趁較袂散。 Bóng thàn khah bē sàn. 多少賺一點,才不致於陷入窮困。說明即使利潤非常小,也應積極賺取。
12 家己栽一欉,較贏看別人。 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng. 自己栽種一棵果樹,到時結果就有得吃,勝過看別人的臉色。比喻凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。
13 加減趁,較袂散。 Ke-kiám thàn, khah bē sàn. 不論工資高低都去賺,才不至於窮困。形容不要計較所得多寡,努力工作才不會陷入窮困。
14 勸人做好代,較贏食早齋。 Khǹg lâng tsò hó tāi, khah iânn tsia̍h tsá-tsai. 勸人為善勝過早上吃素。說明行善比獨善其身重要。
15 過橋較濟你行路,食鹽較濟你食米。 Kuè kiô khah tsē lí kiânn-lōo, tsia̍h iâm khah tsē lí tsia̍h bí. 走過的橋比你走過的路還多,吃過的鹽比你吃過的米還多。年長者常以此來自誇經驗豐富,倚老賣老。
16 老的老步定,少年的較懂嚇。 Lāu--ê lāu-pōo-tiānn, siàu-liân--ê khah táng-hiannh. 年長的人老成穩重;年輕的人冒失莽撞。這句話是說:老人家做事較沉穩持重,年輕人做事則比較輕浮莽撞。
17 送伊魚,較輸教伊掠魚。 Sàng i hî, khah-su kà i lia̍h hî. 送他魚,不如教他捕魚。比喻與其救濟或幫助他人,不如教他謀生的能力。
18 生的請一邊,養的恩情較大天。 Senn--ê tshiánn tsi̍t pinn, ióng--ê un-tsîng khah tuā thinn. 親生的父母暫且擱在一邊,養育者的恩情比天還高。提醒被撫養人不要抹煞養育人的苦心與功勞;又指生身父母比養育者的地位還差一些。
19 媠䆀無比止,愛著較慘死。 Suí-bái bô pí tsí, ài--tio̍h khah tshám sí. 漂亮與否無從比較起,一旦愛上了比死亡還要悽慘。只要兩情相悅,一旦愛上一個人,就會不計美醜,愛得死心塌地。
20 在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。 Tsāi-senn tsi̍t lia̍p tāu, khah iânn sí-liáu pài ti-thâu. 父母健在的時候吃兒女孝敬的一顆豆子,勝過去世後兒女才以豬頭來祭拜。提醒人行孝要及時;又指死後子女以盛大喪禮祭拜,雖是風光,卻不如父母在生時略盡奉養之責,只有生前奉養才是真的孝順。傳統禮俗,父母去世時,要準備豬頭做祭拜的大牲禮。