• khah

釋義

 1. 副詞 比較。

  第1項釋義的用例:

  • 這塊桌仔比彼塊較低。
   Tsit tè toh-á pí hit tè khah kē.
   (這塊桌子比那塊低。)
  • 伊的糖仔比我較濟。
   I ê thn̂g-á pí guá khah tsē.
   (他的糖果比我多。)
 2. 副詞 再怎麼樣也……。

  第2項釋義的用例:

  • 較教都學袂曉。
   Khah kà to o̍h bē-hiáu.
   (再怎麼教就是學不會。)
 3. 副詞 更……。

  第3項釋義的用例:

  • 糖較濟一點仔。
   Thn̂g khah tsē--tsi̍t-tiám-á.
   (糖再多一點。)
  • 你愛的物件佇較內面。
   Lí ài ê mi̍h-kiānn tī khah lāi-bīn.
   (你要的東西在更裡面。)

又見音

分類

部首筆畫

車部 - 部首外6畫 - 共13畫

異用字