首字十畫

有24筆,第1頁

序號1翁仔某是相欠債。
序號 1
詞目 翁仔某是相欠債。
音讀 Ang-á-bóo sī sio-khiàm-tsè.
釋義 今世有緣結為夫妻,乃因前世因果,互相欠債所致。夫妻意見不合相互爭吵時,常用這句話來勸雙方姻緣前定,應以和為貴。
序號2翁某若仝心,烏塗變成金。
序號 2
詞目 翁某若仝心,烏塗變成金。
音讀 Ang-bóo nā kāng-sim, oo-thôo piàn-sîng kim.
釋義 夫妻若同心協力,沒有價值的黑土都能變成高價值的東西。比喻夫妻和諧,一起努力,任何事都可成就。
序號3翁親某親,老婆仔拋捙輪。
序號 3
詞目 翁親某親,老婆仔拋捙輪。
音讀 Ang tshin bóo tshin, lāu-pô-á pha-tshia-lin.
釋義 夫妻恩愛,老婆婆翻筋斗也不管。「老婆仔」是指年邁的母親,「拋捙輪」是翻筋斗,這裡指老母親跌倒了在地上打滾,子女卻置之腦後、棄之不顧。整句比喻夫妻二人恩恩愛愛,置年邁雙親於不顧。
序號4袂曉剃頭,拄著鬍鬚。
序號 4
詞目 袂曉剃頭,拄著鬍鬚。
音讀 Bē-hiáu thì-thâu, tú-tio̍h hôo-tshiu.
釋義 不會理髮,遇到大鬍子。理髮師技術還不夠純熟,首次上場就遇到一個大鬍子的客人,以致於手忙腳亂,不知道該如何是好。比喻在經驗不足的情況下,偏偏碰上了棘手的難題。
序號5校長兼摃鐘。
序號 5
詞目 校長兼摃鐘。
音讀 Hāu-tiúnn kiam kòng tsing.
釋義 校長兼做敲鐘的工作。「摃鐘」指敲響學校上下課的鐘聲,以學校最高職務的校長,還需兼做敲鐘報時的工作,來形容一個人身兼數職,而且多半是指一手包攬整個單位、團體或專案的大小事。
序號6家和萬事興,家亂萬世窮。
序號 6
詞目 家和萬事興,家亂萬世窮。
音讀 Ka hô bān-sū hing, ka luān bān-sè kîng.
釋義 家庭和樂則事事興旺,家庭不睦則代代窮困。強調家庭和樂與否對家道的發展影響深遠。
序號7家己捧屎抹面。
序號 7
詞目 家己捧屎抹面。
音讀 Ka-kī phóng-sái buah-bīn.
釋義 自己捧起糞來抹臉。比喻自己給自己難看,自取其辱。
序號8家己栽一欉,較贏看別人。
序號 8
詞目 家己栽一欉,較贏看別人。
音讀 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng.
釋義 自己栽種一棵果樹,到時結果就有得吃,勝過看別人的臉色。比喻凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。
序號9氣死驗無傷。
序號 9
詞目 氣死驗無傷。
音讀 Khì-sí giām bô siong.
釋義 生氣而死也驗不出傷痕。用來告誡人勿逞血氣,以免傷身。
序號10缺喙的食米粉──看現現。
序號 10
詞目 缺喙的食米粉──看現現。
音讀 Khih-tshuì--ê tsia̍h bí-hún──khuànn-hiān-hiān.
釋義 兔脣的人吃米粉,被看得清清楚楚。引申為虛偽或技拙者的所作所為,無所遁形讓人一目了然。
序號11烏仔魚搢水。
序號 11
詞目 烏仔魚搢水。
音讀 Oo-á-hî tsìnn tsuí.
釋義 烏魚逆水向前游。比喻不畏困難,積極向上。
序號12烏矸仔貯豆油。
序號 12
詞目 烏矸仔貯豆油。
音讀 Oo kan-á té tāu-iû.
釋義 黑色罐子裝醬油。這是歇後語,帶出「看袂出」三個字,黑色醬油裝在黑色罐子裡難以分辨,以「看不出來」的雙關語,比喻看走眼或人不可貌相。
序號13送伊魚,較輸教伊掠魚。
序號 13
詞目 送伊魚,較輸教伊掠魚。
音讀 Sàng i hî, khah-su kà i lia̍h hî.
釋義 送他魚,不如教他捕魚。比喻與其救濟或幫助他人,不如教他謀生的能力。
序號14時到時擔當,無米才煮番薯湯。
序號 14
詞目 時到時擔當,無米才煮番薯湯。
音讀 Sî kàu sî tam-tng, bô bí tsiah tsú han-tsî-thng.
釋義 時候到了再看著辦,沒有米可以煮飯就拿地瓜煮湯。形容事情自然有因應之道,如果一事不成,也另有替代之道。
序號15痟狗舂墓壙。
序號 15
詞目 痟狗舂墓壙。
音讀 Siáu-káu tsing bōng-khòng.
釋義 瘋狗撞墓穴。指行事莽撞,行為冒失,未經周全計畫就倉促行事。也引申爭名奪利,指人有利可圖,不顧一切巧取豪奪。
序號16痟貪軁雞籠。
序號 16
詞目 痟貪軁雞籠。
音讀 Siáu-tham nǹg ke-lam.
釋義 貪得無厭的雞為了吃飼料而鑽進雞籠。昔時農家養雞都採放養的方式,當需宰殺或販售雞隻時,便會將飼料放在籠子內,以誘導雞上門並將其關在其中。勸人千萬不要貪得無厭。
序號17神明興,弟子窮。
序號 17
詞目 神明興,弟子窮。
音讀 Sîn-bîng hing, tē-tsú kîng.
釋義 神明香火興旺,信徒便窮困。勸人敬拜神明花費要節制,以免導致生活困窘。
序號18倖豬夯灶,倖囝不孝。
序號 18
詞目 倖豬夯灶,倖囝不孝。
音讀 Sīng ti giâ tsàu, sīng kiánn put-hàu.
釋義 寵豬頂灶,寵兒不孝。豬不關好,放任牠自由進出,可能連灶都被豬翻了;小孩子太受寵愛,就不懂得孝順父母。比喻子女要適度管教,不能一味溺愛,否則會不懂得孝順。
序號19倒吊無墨水。
序號 19
詞目 倒吊無墨水。
音讀 Tò-tiàu bô ba̍k-tsuí.
釋義 把人倒掛卻連一滴墨水都流不出來。形容人沒學問,胸無點墨。
序號20桌頂食飯,桌跤放屎。
序號 20
詞目 桌頂食飯,桌跤放屎。
音讀 Toh-tíng tsia̍h-pn̄g, toh-kha pàng-sái.
釋義 人家請你吃飯,卻在桌底下排泄糞便。引申為受人恩惠而不知報答,反而做出對不起恩人的事情。
有24筆,第1頁
序號 詞目 音讀 釋義
1 翁仔某是相欠債。 Ang-á-bóo sī sio-khiàm-tsè. 今世有緣結為夫妻,乃因前世因果,互相欠債所致。夫妻意見不合相互爭吵時,常用這句話來勸雙方姻緣前定,應以和為貴。
2 翁某若仝心,烏塗變成金。 Ang-bóo nā kāng-sim, oo-thôo piàn-sîng kim. 夫妻若同心協力,沒有價值的黑土都能變成高價值的東西。比喻夫妻和諧,一起努力,任何事都可成就。
3 翁親某親,老婆仔拋捙輪。 Ang tshin bóo tshin, lāu-pô-á pha-tshia-lin. 夫妻恩愛,老婆婆翻筋斗也不管。「老婆仔」是指年邁的母親,「拋捙輪」是翻筋斗,這裡指老母親跌倒了在地上打滾,子女卻置之腦後、棄之不顧。整句比喻夫妻二人恩恩愛愛,置年邁雙親於不顧。
4 袂曉剃頭,拄著鬍鬚。 Bē-hiáu thì-thâu, tú-tio̍h hôo-tshiu. 不會理髮,遇到大鬍子。理髮師技術還不夠純熟,首次上場就遇到一個大鬍子的客人,以致於手忙腳亂,不知道該如何是好。比喻在經驗不足的情況下,偏偏碰上了棘手的難題。
5 校長兼摃鐘。 Hāu-tiúnn kiam kòng tsing. 校長兼做敲鐘的工作。「摃鐘」指敲響學校上下課的鐘聲,以學校最高職務的校長,還需兼做敲鐘報時的工作,來形容一個人身兼數職,而且多半是指一手包攬整個單位、團體或專案的大小事。
6 家和萬事興,家亂萬世窮。 Ka hô bān-sū hing, ka luān bān-sè kîng. 家庭和樂則事事興旺,家庭不睦則代代窮困。強調家庭和樂與否對家道的發展影響深遠。
7 家己捧屎抹面。 Ka-kī phóng-sái buah-bīn. 自己捧起糞來抹臉。比喻自己給自己難看,自取其辱。
8 家己栽一欉,較贏看別人。 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng. 自己栽種一棵果樹,到時結果就有得吃,勝過看別人的臉色。比喻凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。
9 氣死驗無傷。 Khì-sí giām bô siong. 生氣而死也驗不出傷痕。用來告誡人勿逞血氣,以免傷身。
10 缺喙的食米粉──看現現。 Khih-tshuì--ê tsia̍h bí-hún──khuànn-hiān-hiān. 兔脣的人吃米粉,被看得清清楚楚。引申為虛偽或技拙者的所作所為,無所遁形讓人一目了然。
11 烏仔魚搢水。 Oo-á-hî tsìnn tsuí. 烏魚逆水向前游。比喻不畏困難,積極向上。
12 烏矸仔貯豆油。 Oo kan-á té tāu-iû. 黑色罐子裝醬油。這是歇後語,帶出「看袂出」三個字,黑色醬油裝在黑色罐子裡難以分辨,以「看不出來」的雙關語,比喻看走眼或人不可貌相。
13 送伊魚,較輸教伊掠魚。 Sàng i hî, khah-su kà i lia̍h hî. 送他魚,不如教他捕魚。比喻與其救濟或幫助他人,不如教他謀生的能力。
14 時到時擔當,無米才煮番薯湯。 Sî kàu sî tam-tng, bô bí tsiah tsú han-tsî-thng. 時候到了再看著辦,沒有米可以煮飯就拿地瓜煮湯。形容事情自然有因應之道,如果一事不成,也另有替代之道。
15 痟狗舂墓壙。 Siáu-káu tsing bōng-khòng. 瘋狗撞墓穴。指行事莽撞,行為冒失,未經周全計畫就倉促行事。也引申爭名奪利,指人有利可圖,不顧一切巧取豪奪。
16 痟貪軁雞籠。 Siáu-tham nǹg ke-lam. 貪得無厭的雞為了吃飼料而鑽進雞籠。昔時農家養雞都採放養的方式,當需宰殺或販售雞隻時,便會將飼料放在籠子內,以誘導雞上門並將其關在其中。勸人千萬不要貪得無厭。
17 神明興,弟子窮。 Sîn-bîng hing, tē-tsú kîng. 神明香火興旺,信徒便窮困。勸人敬拜神明花費要節制,以免導致生活困窘。
18 倖豬夯灶,倖囝不孝。 Sīng ti giâ tsàu, sīng kiánn put-hàu. 寵豬頂灶,寵兒不孝。豬不關好,放任牠自由進出,可能連灶都被豬翻了;小孩子太受寵愛,就不懂得孝順父母。比喻子女要適度管教,不能一味溺愛,否則會不懂得孝順。
19 倒吊無墨水。 Tò-tiàu bô ba̍k-tsuí. 把人倒掛卻連一滴墨水都流不出來。形容人沒學問,胸無點墨。
20 桌頂食飯,桌跤放屎。 Toh-tíng tsia̍h-pn̄g, toh-kha pàng-sái. 人家請你吃飯,卻在桌底下排泄糞便。引申為受人恩惠而不知報答,反而做出對不起恩人的事情。