liáu 了

完全符合 「liáu 了」 有1筆

序號1了
序號 1
詞目
音讀 liáu
釋義 表示動作結束、完畢。或是表示動作的時間狀況。 明白。 白費。 賠錢、損失。 用於動詞及補語間,表示動作得到補語的結果。
完全符合 「liáu 了」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 liáu 表示動作結束、完畢。或是表示動作的時間狀況。 明白。 白費。 賠錢、損失。 用於動詞及補語間,表示動作得到補語的結果。

部分符合 「liáu 了」 有23筆

序號1無了時
序號 1
詞目 無了時
音讀 bô-liáu-sî
釋義 白費時間,永無終止。
序號2害了了
序號 2
詞目 害了了
音讀 hāi-liáu-liáu
釋義 完蛋了。事情毀滅、沒有希望了。
序號3去了了
序號 3
詞目 去了了
音讀 khì-liáu-liáu
釋義 完蛋了、全去了。
序號4了後
序號 4
詞目 了後
音讀 liáu-āu
釋義 之後。
序號5了尾仔囝
序號 5
詞目 了尾仔囝
音讀 liáu-bué-á-kiánn/liáu-bé-á-kiánn
釋義 敗家子。不務正業、傾家蕩產而無法自立的子孫。
序號6了然
序號 6
詞目 了然
音讀 liáu-jiân/liáu-liân
釋義 枉然、枉費。
序號7了工
序號 7
詞目 了工
音讀 liáu-kang
釋義 白費工夫。
序號8了了
序號 8
詞目 了了
音讀 liáu-liáu
釋義 光光、窮盡、完全沒有了。當作動詞補語。
序號9了了
序號 9
詞目 了了
音讀 --liáu-liáu
釋義 全都是。表示數量多或加強語氣。
序號10了本
序號 10
詞目 了本
音讀 liáu-pún
釋義 蝕本、虧本。
序號11了錢
序號 11
詞目 了錢
音讀 liáu-tsînn
釋義 賠錢、虧本。 白費錢財。
序號12不得了
序號 12
詞目 不得了
音讀 put-tik-liáu
釋義 了不得。形容狀況嚴重。 了不得。形容程度很深、超乎尋常。
序號13大不了
序號 13
詞目 大不了
音讀 tāi-put-liáu
釋義 頂多、充其量。至多也不過如此。
序號14免不了
序號 14
詞目 免不了
音讀 bián-put-liáu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15了解
序號 15
詞目 了解
音讀 liáu-kái
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16了結
序號 16
詞目 了結
音讀 liáu-kiat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17了不起
序號 17
詞目 了不起
音讀 liáu-put-khí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18除了
序號 18
詞目 除了
音讀 tû-liáu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19僥倖錢,失德了;冤枉錢,跋輸筊。
序號 19
詞目 僥倖錢,失德了;冤枉錢,跋輸筊。
音讀 Hiau-hīng-tsînn, sit-tik liáu; uan-óng-tsînn, pua̍h-su kiáu.
釋義 不義之財,會因為做不道德的事而花光;冤屈人家所得到的橫財,也會賭博全輸光。誡人勿貪非分及不義之財,不義之財,怎麼來就怎麼去。
序號20一代親,二代表,三代毋捌了了。
序號 20
詞目 一代親,二代表,三代毋捌了了。
音讀 It tāi tshin, jī tāi piáu, sann tāi m̄ bat liáu-liáu.
釋義 一代至親,二代表親,三代全都不認識。第一代是骨肉至親的兄弟姐妹,第二代子孫彼此以姑表、姨表來相互稱呼,到了第三代就彼此不認識了,意為親戚間的往來,一代比一代疏遠。
部分符合 「liáu 了」 有23筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 無了時 bô-liáu-sî 白費時間,永無終止。
2 害了了 hāi-liáu-liáu 完蛋了。事情毀滅、沒有希望了。
3 去了了 khì-liáu-liáu 完蛋了、全去了。
4 了後 liáu-āu 之後。
5 了尾仔囝 liáu-bué-á-kiánn/liáu-bé-á-kiánn 敗家子。不務正業、傾家蕩產而無法自立的子孫。
6 了然 liáu-jiân/liáu-liân 枉然、枉費。
7 了工 liáu-kang 白費工夫。
8 了了 liáu-liáu 光光、窮盡、完全沒有了。當作動詞補語。
9 了了 --liáu-liáu 全都是。表示數量多或加強語氣。
10 了本 liáu-pún 蝕本、虧本。
11 了錢 liáu-tsînn 賠錢、虧本。 白費錢財。
12 不得了 put-tik-liáu 了不得。形容狀況嚴重。 了不得。形容程度很深、超乎尋常。
13 大不了 tāi-put-liáu 頂多、充其量。至多也不過如此。
14 免不了 bián-put-liáu (臺華共同詞 ,無義項)
15 了解 liáu-kái (臺華共同詞 ,無義項)
16 了結 liáu-kiat (臺華共同詞 ,無義項)
17 了不起 liáu-put-khí (臺華共同詞 ,無義項)
18 除了 tû-liáu (臺華共同詞 ,無義項)
19 僥倖錢,失德了;冤枉錢,跋輸筊。 Hiau-hīng-tsînn, sit-tik liáu; uan-óng-tsînn, pua̍h-su kiáu. 不義之財,會因為做不道德的事而花光;冤屈人家所得到的橫財,也會賭博全輸光。誡人勿貪非分及不義之財,不義之財,怎麼來就怎麼去。
20 一代親,二代表,三代毋捌了了。 It tāi tshin, jī tāi piáu, sann tāi m̄ bat liáu-liáu. 一代至親,二代表親,三代全都不認識。第一代是骨肉至親的兄弟姐妹,第二代子孫彼此以姑表、姨表來相互稱呼,到了第三代就彼此不認識了,意為親戚間的往來,一代比一代疏遠。