khiàm 欠

完全符合 「khiàm 欠」 有1筆

序號1欠
序號 1
詞目
音讀 khiàm
釋義 賒欠。 缺少。
完全符合 「khiàm 欠」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khiàm 賒欠。 缺少。

部分符合 「khiàm 欠」 有13筆

序號1欠安
序號 1
詞目 欠安
音讀 khiàm-an
釋義 不平安、身體不適、生病。
序號2欠血
序號 2
詞目 欠血
音讀 khiàm-hueh/khiàm-huih
釋義 貧血。
序號3欠用
序號 3
詞目 欠用
音讀 khiàm-īng
釋義 缺錢花用。 需要。
序號4欠缺
序號 4
詞目 欠缺
音讀 khiàm-khueh/khiàm-kheh
釋義 因缺少而需要。 不足、不夠。
序號5欠數
序號 5
詞目 欠數
音讀 khiàm-siàu
釋義 欠帳。
序號6欠債
序號 6
詞目 欠債
音讀 khiàm-tsè
釋義 拖欠別人財物。
序號7缺欠
序號 7
詞目 缺欠
音讀 khueh-khiàm/kheh-khiàm
釋義 缺乏。 不足、不夠、匱乏、窮乏。
序號8虧欠
序號 8
詞目 虧欠
音讀 khui-khiàm
釋義 虧空。成本賠光了還欠錢。 短少、不足。 過意不去。
序號9賒欠
序號 9
詞目 賒欠
音讀 sia-khiàm
釋義 買物品時暫時欠帳,延期付款。
序號10相欠債
序號 10
詞目 相欠債
音讀 sio-khiàm-tsè
釋義 相欠。互有虧欠,彼此債務不清。 源自佛教的因果說,指這輩子會成為親子或夫妻,是因為上輩子有未了的債務。
序號11翁仔某是相欠債。
序號 11
詞目 翁仔某是相欠債。
音讀 Ang-á-bóo sī sio-khiàm-tsè.
釋義 今世有緣結為夫妻,乃因前世因果,互相欠債所致。夫妻意見不合相互爭吵時,常用這句話來勸雙方姻緣前定,應以和為貴。
序號12䆀猴𠢕欠數。
序號 12
詞目 䆀猴𠢕欠數。
音讀 Bái-kâu gâu khiàm-siàu.
釋義 難纏的客人愛賒帳。形容人外型不佳又愛賒帳。
序號13欠錢怨債主,不孝怨爸母。
序號 13
詞目 欠錢怨債主,不孝怨爸母。
音讀 Khiàm tsînn uàn tsè-tsú, put-hàu uàn pē-bú.
釋義 欠錢怨債主,不孝怨父母。意即自己欠別人錢,還反過來埋怨債主來討債;自己不孝順,還反過來抱怨父母對自己不好。比喻不知反省,只會把責任推到他人身上。
部分符合 「khiàm 欠」 有13筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 欠安 khiàm-an 不平安、身體不適、生病。
2 欠血 khiàm-hueh/khiàm-huih 貧血。
3 欠用 khiàm-īng 缺錢花用。 需要。
4 欠缺 khiàm-khueh/khiàm-kheh 因缺少而需要。 不足、不夠。
5 欠數 khiàm-siàu 欠帳。
6 欠債 khiàm-tsè 拖欠別人財物。
7 缺欠 khueh-khiàm/kheh-khiàm 缺乏。 不足、不夠、匱乏、窮乏。
8 虧欠 khui-khiàm 虧空。成本賠光了還欠錢。 短少、不足。 過意不去。
9 賒欠 sia-khiàm 買物品時暫時欠帳,延期付款。
10 相欠債 sio-khiàm-tsè 相欠。互有虧欠,彼此債務不清。 源自佛教的因果說,指這輩子會成為親子或夫妻,是因為上輩子有未了的債務。
11 翁仔某是相欠債。 Ang-á-bóo sī sio-khiàm-tsè. 今世有緣結為夫妻,乃因前世因果,互相欠債所致。夫妻意見不合相互爭吵時,常用這句話來勸雙方姻緣前定,應以和為貴。
12 䆀猴𠢕欠數。 Bái-kâu gâu khiàm-siàu. 難纏的客人愛賒帳。形容人外型不佳又愛賒帳。
13 欠錢怨債主,不孝怨爸母。 Khiàm tsînn uàn tsè-tsú, put-hàu uàn pē-bú. 欠錢怨債主,不孝怨父母。意即自己欠別人錢,還反過來埋怨債主來討債;自己不孝順,還反過來抱怨父母對自己不好。比喻不知反省,只會把責任推到他人身上。