• khiàm

釋義

 1. 動詞 賒欠。

  第1項釋義的用例:

  • 你是毋是佇外口有欠人錢?
   Lí sī m̄ sī tī guā-kháu ū khiàm lâng tsînn?
   (你是不是在外面欠別人錢?)
 2. 動詞 缺少。

  第2項釋義的用例:

  • 你欠運動,體力才會遮䆀。
   Lí khiàm ūn-tōng, thé-la̍t tsiah ē tsiah bái.
   (你少運動,體力才會這麼差。)

  第2項釋義的近義:

分類

部首筆畫

欠部 - 部首外0畫 - 共4畫