buâ 磨

完全符合 「buâ 磨」 有1筆

序號1磨
序號 1
詞目
音讀 buâ
釋義 用磨石等磨東西使其鋒利、光滑。 研磨。 操勞、磨練。 加水磨擦使溶出。
完全符合 「buâ 磨」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 buâ 用磨石等磨東西使其鋒利、光滑。 研磨。 操勞、磨練。 加水磨擦使溶出。

部分符合 「buâ 磨」 有5筆

序號1磨坩
序號 1
詞目 磨坩
音讀 buâ-khann
釋義 研磨缽。用來將食材磨成漿的陶製大碗及杵,碗中有細凹槽以增加研磨效果。
序號2拖磨
序號 2
詞目 拖磨
音讀 thua-buâ
釋義 辛苦操勞。
序號3磨練
序號 3
詞目 磨練
音讀 buâ-liān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4折磨
序號 4
詞目 折磨
音讀 tsiat-buâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5做牛著拖,做人著磨。
序號 5
詞目 做牛著拖,做人著磨。
音讀 Tsò gû tio̍h thua, tsò lâng tio̍h buâ.
釋義 當牛就要拖犁,當人就要承受磨難。比喻人生本來就要歷經許多勞苦與磨難,就像牛得要辛苦犁田、拖車一樣。
部分符合 「buâ 磨」 有5筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 磨坩 buâ-khann 研磨缽。用來將食材磨成漿的陶製大碗及杵,碗中有細凹槽以增加研磨效果。
2 拖磨 thua-buâ 辛苦操勞。
3 磨練 buâ-liān (臺華共同詞 ,無義項)
4 折磨 tsiat-buâ (臺華共同詞 ,無義項)
5 做牛著拖,做人著磨。 Tsò gû tio̍h thua, tsò lâng tio̍h buâ. 當牛就要拖犁,當人就要承受磨難。比喻人生本來就要歷經許多勞苦與磨難,就像牛得要辛苦犁田、拖車一樣。