• buâ

釋義

 1. 動詞 用磨石等磨東西使其鋒利、光滑。

  第1項釋義的用例:

  • 磨刀
   buâ-to
   (磨刀)
 2. 動詞 研磨。

  第2項釋義的用例:

  • 共藥丸磨做藥粉。
   Kā io̍h-uân buâ-tsò io̍h-hún.
   (把藥丸研磨成藥粉。)
 3. 動詞 操勞、磨練。

  第3項釋義的用例:

  • 做牛著拖,做人著磨。
   Tsò gû tio̍h thua, tsò lâng tio̍h buâ.
   (當牛就得拖犁,做人就得操勞。)
 4. 動詞 加水磨擦使溶出。

  第4項釋義的用例:

  • 磨墨
   buâ-ba̍k
   (磨墨)

又見音

部首筆畫

石部 - 部首外11畫 - 共16畫