hông 防

完全符合 「hông 防」 有1筆

序號1防
序號 1
詞目
音讀 hông
釋義 預先戒備。 使能隔絕。
完全符合 「hông 防」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hông 預先戒備。 使能隔絕。

部分符合 「hông 防」 有21筆

序號1防腐劑
序號 1
詞目 防腐劑
音讀 hông-hú-tse
釋義 一種防止東西腐敗的藥劑。
序號2防空壕
序號 2
詞目 防空壕
音讀 hông-khong-hô
釋義 為了防備空襲減少損害而挖掘的壕溝。
序號3防備
序號 3
詞目 防備
音讀 hông-pī
釋義 提防、戒備。
序號4防守
序號 4
詞目 防守
音讀 hông-siú
釋義 防衛、防備。
序號5國防
序號 5
詞目 國防
音讀 kok-hông
釋義 國家為防禦外患、保衛國土完整、國民安全,而設置的一切軍事措施。
序號6消防隊
序號 6
詞目 消防隊
音讀 siau-hông-tuī
釋義 專職預防、搶救火災或風災、震災等天然災害,以保障人民的生命、身體及財產的地方機關常設單位。
序號7提防
序號 7
詞目 提防
音讀 thê-hông
釋義 小心防備、注意防範。
序號8防禦
序號 8
詞目 防禦
音讀 hông-gū
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9防護
序號 9
詞目 防護
音讀 hông-hōo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10防範
序號 10
詞目 防範
音讀 hông-huān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11防火
序號 11
詞目 防火
音讀 hông-hué/hông-hé
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12防疫
序號 12
詞目 防疫
音讀 hông-i̍k
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13防空
序號 13
詞目 防空
音讀 hông-khong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14防治
序號 14
詞目 防治
音讀 hông-tī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15防盜
序號 15
詞目 防盜
音讀 hông-tō
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16防毒
序號 16
詞目 防毒
音讀 hông-to̍k
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17防止
序號 17
詞目 防止
音讀 hông-tsí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18防水
序號 18
詞目 防水
音讀 hông-tsuí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19防衛
序號 19
詞目 防衛
音讀 hông-uē
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20預防
序號 20
詞目 預防
音讀 ī-hông/ū-hông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「hông 防」 有21筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 防腐劑 hông-hú-tse 一種防止東西腐敗的藥劑。
2 防空壕 hông-khong-hô 為了防備空襲減少損害而挖掘的壕溝。
3 防備 hông-pī 提防、戒備。
4 防守 hông-siú 防衛、防備。
5 國防 kok-hông 國家為防禦外患、保衛國土完整、國民安全,而設置的一切軍事措施。
6 消防隊 siau-hông-tuī 專職預防、搶救火災或風災、震災等天然災害,以保障人民的生命、身體及財產的地方機關常設單位。
7 提防 thê-hông 小心防備、注意防範。
8 防禦 hông-gū (臺華共同詞 ,無義項)
9 防護 hông-hōo (臺華共同詞 ,無義項)
10 防範 hông-huān (臺華共同詞 ,無義項)
11 防火 hông-hué/hông-hé (臺華共同詞 ,無義項)
12 防疫 hông-i̍k (臺華共同詞 ,無義項)
13 防空 hông-khong (臺華共同詞 ,無義項)
14 防治 hông-tī (臺華共同詞 ,無義項)
15 防盜 hông-tō (臺華共同詞 ,無義項)
16 防毒 hông-to̍k (臺華共同詞 ,無義項)
17 防止 hông-tsí (臺華共同詞 ,無義項)
18 防水 hông-tsuí (臺華共同詞 ,無義項)
19 防衛 hông-uē (臺華共同詞 ,無義項)
20 預防 ī-hông/ū-hông (臺華共同詞 ,無義項)