luân 戀

完全符合 「luân 戀」 有1筆

序號1戀
序號 1
詞目
音讀 luân
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「luân 戀」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 luân (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「luân 戀」 有8筆

序號1迷戀
序號 1
詞目 迷戀
音讀 bê-luân
釋義 戀慕某人或喜好某物到入迷而難以割捨。
序號2留戀
序號 2
詞目 留戀
音讀 liû-luân
釋義 有所眷戀而捨不得。
序號3戀愛
序號 3
詞目 戀愛
音讀 luân-ài
釋義 男女互相思慕而相愛。
序號4失戀
序號 4
詞目 失戀
音讀 sit-luân
釋義 戀愛中的男女,失去了對方的愛情。
序號5貪戀
序號 5
詞目 貪戀
音讀 tham-luân
釋義 迷戀、沉迷。
序號6熱戀
序號 6
詞目 熱戀
音讀 jia̍t-luân/lia̍t-luân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7戀情
序號 7
詞目 戀情
音讀 luân-tsîng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8初戀
序號 8
詞目 初戀
音讀 tshoo-luân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「luân 戀」 有8筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 迷戀 bê-luân 戀慕某人或喜好某物到入迷而難以割捨。
2 留戀 liû-luân 有所眷戀而捨不得。
3 戀愛 luân-ài 男女互相思慕而相愛。
4 失戀 sit-luân 戀愛中的男女,失去了對方的愛情。
5 貪戀 tham-luân 迷戀、沉迷。
6 熱戀 jia̍t-luân/lia̍t-luân (臺華共同詞 ,無義項)
7 戀情 luân-tsîng (臺華共同詞 ,無義項)
8 初戀 tshoo-luân (臺華共同詞 ,無義項)