kuán 館

部分符合 「kuán 館」 有70筆

序號21玩石家博石館
序號 21
詞目 玩石家博石館
音讀 Guán-si̍k-ka Phok-si̍k-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號22海洋生物館
序號 22
詞目 海洋生物館
音讀 Hái-iûnn Sing-bu̍t-kuán
釋義 屏東(附錄-地名-文教處所)
序號23海科館
序號 23
詞目 海科館
音讀 Hái-kho-kuán
釋義 火車線站名
序號24海關博物館
序號 24
詞目 海關博物館
音讀 Hái-kuan Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號25鴻禧美術館
序號 25
詞目 鴻禧美術館
音讀 Hông-hi Bí-su̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號26鳳甲文化館
序號 26
詞目 鳳甲文化館
音讀 Hōng-kah Bûn-huà-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號27佛光緣臺北美術館
序號 27
詞目 佛光緣臺北美術館
音讀 Hu̍t-kong-iân Tâi-pak Bí-su̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號28郵政博物館
序號 28
詞目 郵政博物館
音讀 Iû-tsìng Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號29楊英風美術館
序號 29
詞目 楊英風美術館
音讀 Iûnn Ing-hong Bí-su̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號30凱達格蘭文化館
序號 30
詞目 凱達格蘭文化館
音讀 Ke-ta-ga-lán Bûn-huà-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號31科學博物館
序號 31
詞目 科學博物館
音讀 Kho-ha̍k Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺中(附錄-地名-文教處所)
序號32科工館
序號 32
詞目 科工館
音讀 Kho-kang-kuán
釋義 火車線、高雄輕軌站名
序號33技擊館
序號 33
詞目 技擊館
音讀 Ki-kik-kuán
釋義 高雄捷運橘線站名
序號34機場旅館
序號 34
詞目 機場旅館
音讀 Ki-tiûnn Lí-kuán
釋義 桃園機場捷運站名
序號35高雄展覽館
序號 35
詞目 高雄展覽館
音讀 Ko-hiông Tián-lám-kuán
釋義 高雄輕軌站名
序號36國父紀念館
序號 36
詞目 國父紀念館
音讀 Kok-hū Kì-liām-kuán
釋義 臺北捷運板南線站名
序號37國父史蹟紀念館
序號 37
詞目 國父史蹟紀念館
音讀 Kok-hū Sú-tsik Kì-liām-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號38國軍歷史文物館
序號 38
詞目 國軍歷史文物館
音讀 Kok-kun Li̍k-sú Bûn-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號39國立臺灣藝術教育館
序號 39
詞目 國立臺灣藝術教育館
音讀 Kok-li̍p Tâi-uân Gē-su̍t Kàu-io̍k-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號40國立臺灣博物館
序號 40
詞目 國立臺灣博物館
音讀 Kok-li̍p Tâi-uân Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
部分符合 「kuán 館」 有70筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 玩石家博石館 Guán-si̍k-ka Phok-si̍k-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
22 海洋生物館 Hái-iûnn Sing-bu̍t-kuán 屏東(附錄-地名-文教處所)
23 海科館 Hái-kho-kuán 火車線站名
24 海關博物館 Hái-kuan Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
25 鴻禧美術館 Hông-hi Bí-su̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
26 鳳甲文化館 Hōng-kah Bûn-huà-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
27 佛光緣臺北美術館 Hu̍t-kong-iân Tâi-pak Bí-su̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
28 郵政博物館 Iû-tsìng Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
29 楊英風美術館 Iûnn Ing-hong Bí-su̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
30 凱達格蘭文化館 Ke-ta-ga-lán Bûn-huà-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
31 科學博物館 Kho-ha̍k Phok-bu̍t-kuán 臺中(附錄-地名-文教處所)
32 科工館 Kho-kang-kuán 火車線、高雄輕軌站名
33 技擊館 Ki-kik-kuán 高雄捷運橘線站名
34 機場旅館 Ki-tiûnn Lí-kuán 桃園機場捷運站名
35 高雄展覽館 Ko-hiông Tián-lám-kuán 高雄輕軌站名
36 國父紀念館 Kok-hū Kì-liām-kuán 臺北捷運板南線站名
37 國父史蹟紀念館 Kok-hū Sú-tsik Kì-liām-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
38 國軍歷史文物館 Kok-kun Li̍k-sú Bûn-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
39 國立臺灣藝術教育館 Kok-li̍p Tâi-uân Gē-su̍t Kàu-io̍k-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
40 國立臺灣博物館 Kok-li̍p Tâi-uân Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)