kuan 關

部分符合 「kuan 關」 有49筆

序號21海關
序號 21
詞目 海關
音讀 hái-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22有關
序號 22
詞目 有關
音讀 iú-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23公關
序號 23
詞目 公關
音讀 kong-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24關愛
序號 24
詞目 關愛
音讀 kuan-ài
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25關懷
序號 25
詞目 關懷
音讀 kuan-huâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26關於
序號 26
詞目 關於
音讀 kuan-î
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27關卡
序號 27
詞目 關卡
音讀 kuan-khah
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號28關鍵
序號 28
詞目 關鍵
音讀 kuan-kiān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號29關聯
序號 29
詞目 關聯
音讀 kuan-liân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號30關連
序號 30
詞目 關連
音讀 kuan-liân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號31關切
序號 31
詞目 關切
音讀 kuan-tshiat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號32關照
序號 32
詞目 關照
音讀 kuan-tsiàu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號33關注
序號 33
詞目 關注
音讀 kuan-tsù
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號34過關
序號 34
詞目 過關
音讀 kuè-kuan/kè-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號35難關
序號 35
詞目 難關
音讀 lân-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號36相關
序號 36
詞目 相關
音讀 siong-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號37通關
序號 37
詞目 通關
音讀 thong-kuan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號38阿里關
序號 38
詞目 阿里關
音讀 A-lí-kuan
釋義 高雄市甲仙(附錄-地名-舊地名)
序號39海關博物館
序號 39
詞目 海關博物館
音讀 Hái-kuan Phok-bu̍t-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號40傀儡關
序號 40
詞目 傀儡關
音讀 Ka-lé-kuan
釋義 高雄市甲仙(附錄-地名-舊地名)
部分符合 「kuan 關」 有49筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 海關 hái-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
22 有關 iú-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
23 公關 kong-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
24 關愛 kuan-ài (臺華共同詞 ,無義項)
25 關懷 kuan-huâi (臺華共同詞 ,無義項)
26 關於 kuan-î (臺華共同詞 ,無義項)
27 關卡 kuan-khah (臺華共同詞 ,無義項)
28 關鍵 kuan-kiān (臺華共同詞 ,無義項)
29 關聯 kuan-liân (臺華共同詞 ,無義項)
30 關連 kuan-liân (臺華共同詞 ,無義項)
31 關切 kuan-tshiat (臺華共同詞 ,無義項)
32 關照 kuan-tsiàu (臺華共同詞 ,無義項)
33 關注 kuan-tsù (臺華共同詞 ,無義項)
34 過關 kuè-kuan/kè-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
35 難關 lân-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
36 相關 siong-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
37 通關 thong-kuan (臺華共同詞 ,無義項)
38 阿里關 A-lí-kuan 高雄市甲仙(附錄-地名-舊地名)
39 海關博物館 Hái-kuan Phok-bu̍t-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)
40 傀儡關 Ka-lé-kuan 高雄市甲仙(附錄-地名-舊地名)