khuân 權

完全符合 「khuân 權」 有1筆

序號1權
序號 1
詞目
音讀 khuân
釋義 權力、權限。 總計。
完全符合 「khuân 權」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khuân 權力、權限。 總計。

部分符合 「khuân 權」 有30筆

序號1人權
序號 1
詞目 人權
音讀 jîn-khuân/lîn-khuân
釋義 人生來就有的權利或是指人民在法律上所享有的權利,包括自由、人身安全、工作、受教育、集會結社、宗教信仰、財產等一切的人身權及民主權利。
序號2棄權
序號 2
詞目 棄權
音讀 khì-khuân
釋義 放棄自己應有的權利。
序號3權限
序號 3
詞目 權限
音讀 khuân-hān
釋義 權力所及的範圍、界限。
序號4權利
序號 4
詞目 權利
音讀 khuân-lī
釋義 權勢與利益。 法律上所規定人民應享的利益,和「義務」相對。
序號5權力
序號 5
詞目 權力
音讀 khuân-li̍k
釋義 具有控制、指揮、支配他人的職權或力量。
序號6權威
序號 6
詞目 權威
音讀 khuân-ui
釋義 權力、威勢。 在某一領域具有崇高地位和影響力的人。
序號7搦權
序號 7
詞目 搦權
音讀 la̍k-khuân
釋義 掌權。
序號8攏權
序號 8
詞目 攏權
音讀 láng-khuân
釋義 掌權。握有最大的權力,可做主行事。
序號9特權
序號 9
詞目 特權
音讀 ti̍k-khuân
釋義 特殊的權利,或只有少數人能享受而多數人無法享受的權利。
序號10債權
序號 10
詞目 債權
音讀 tsè-khuân
釋義 依法要求債務人償還錢財和履行一定行為的權利。
序號11僭權
序號 11
詞目 僭權
音讀 tsiàm-khuân
釋義 越權。
序號12政權
序號 12
詞目 政權
音讀 tsìng-khuân
釋義 人民管理政府的權力。相對於「治權」(tī-khuân)而言。包括選舉、罷免、創制、複決。
序號13掌權
序號 13
詞目 掌權
音讀 tsióng-khuân
釋義 掌握大權。
序號14職權
序號 14
詞目 職權
音讀 tsit-khuân
釋義 職務上的權限。
序號15主權
序號 15
詞目 主權
音讀 tsú-khuân
釋義 國家的組成要素之一。是國家至高無上的政治權力,對內具有排外的管轄權,對外則有不受他國干涉的權力。
序號16專權
序號 16
詞目 專權
音讀 tsuan-khuân
釋義 專橫、專斷。
序號17航權
序號 17
詞目 航權
音讀 hâng-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18權益
序號 18
詞目 權益
音讀 khuân-ik
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19權勢
序號 19
詞目 權勢
音讀 khuân-sè
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20強權
序號 20
詞目 強權
音讀 kiông-khuân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「khuân 權」 有30筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 人權 jîn-khuân/lîn-khuân 人生來就有的權利或是指人民在法律上所享有的權利,包括自由、人身安全、工作、受教育、集會結社、宗教信仰、財產等一切的人身權及民主權利。
2 棄權 khì-khuân 放棄自己應有的權利。
3 權限 khuân-hān 權力所及的範圍、界限。
4 權利 khuân-lī 權勢與利益。 法律上所規定人民應享的利益,和「義務」相對。
5 權力 khuân-li̍k 具有控制、指揮、支配他人的職權或力量。
6 權威 khuân-ui 權力、威勢。 在某一領域具有崇高地位和影響力的人。
7 搦權 la̍k-khuân 掌權。
8 攏權 láng-khuân 掌權。握有最大的權力,可做主行事。
9 特權 ti̍k-khuân 特殊的權利,或只有少數人能享受而多數人無法享受的權利。
10 債權 tsè-khuân 依法要求債務人償還錢財和履行一定行為的權利。
11 僭權 tsiàm-khuân 越權。
12 政權 tsìng-khuân 人民管理政府的權力。相對於「治權」(tī-khuân)而言。包括選舉、罷免、創制、複決。
13 掌權 tsióng-khuân 掌握大權。
14 職權 tsit-khuân 職務上的權限。
15 主權 tsú-khuân 國家的組成要素之一。是國家至高無上的政治權力,對內具有排外的管轄權,對外則有不受他國干涉的權力。
16 專權 tsuan-khuân 專橫、專斷。
17 航權 hâng-khuân (臺華共同詞 ,無義項)
18 權益 khuân-ik (臺華共同詞 ,無義項)
19 權勢 khuân-sè (臺華共同詞 ,無義項)
20 強權 kiông-khuân (臺華共同詞 ,無義項)