• khuân

又唸作

  • kuân

釋義

 1. 名詞 權力、權限。

  第1項釋義的用例:

  • 權佇伊的手頭。
   Khuân tī i ê tshiú-thâu.
   (權力在他的手上。)

  第1項釋義的近義:

 2. 副詞 總計。

  第2項釋義的用例:

  • 一個月權領萬二箍。
   Tsi̍t kò gue̍h khuân niá bān-jī khoo.
   (一個月領相當於一萬二。)

部首筆畫

木部 - 部首外18畫 - 共22畫