huân 煩

完全符合 「huân 煩」 有1筆

序號1煩
序號 1
詞目
音讀 huân
釋義 煩人。
完全符合 「huân 煩」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 huân 煩人。

部分符合 「huân 煩」 有10筆

序號1煩惱
序號 1
詞目 煩惱
音讀 huân-ló
釋義 煩悶,不快活。
序號2閒煩
序號 2
詞目 閒煩
音讀 îng-huân
釋義 瞎操心。
序號3厚操煩
序號 3
詞目 厚操煩
音讀 kāu-tshau-huân
釋義 太過操心。
序號4勞煩
序號 4
詞目 勞煩
音讀 lô-huân
釋義 煩擾,請他人幫忙的客氣話。
序號5操煩
序號 5
詞目 操煩
音讀 tshau-huân
釋義 操心煩惱。
序號6煩心
序號 6
詞目 煩心
音讀 huân-sim
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7麻煩
序號 7
詞目 麻煩
音讀 mâ-huân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工。
序號 8
詞目 歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工。
音讀 Huann-huann-hí-hí tsi̍t kang, huân-huân-ló-ló iā tsi̍t kang.
釋義 快樂也是過一天,憂愁也是過一天。意為不管是快樂還是煩惱,日子還是要過,不如保持快樂的心情來面對困難。勸人樂觀進取,不要太過悲觀。
序號9細漢煩惱伊袂大,大漢煩惱伊未娶。
序號 9
詞目 細漢煩惱伊袂大,大漢煩惱伊未娶。
音讀 Sè-hàn huân-ló i bē tuā, tuā-hàn huân-ló i buē tshuā.
釋義 小時候煩惱他長不大,長大了煩惱他不結婚。表示父母親對兒女成長的各個階段,都有不同的操心與煩惱。
序號10一人煩惱一樣,無人煩惱親像。
序號 10
詞目 一人煩惱一樣,無人煩惱親像。
音讀 Tsi̍t lâng huân-ló tsi̍t iūnn, bô lâng huân-ló tshin-tshiūnn.
釋義 每個人都有各自的煩惱,而煩惱擔憂的事情也都不一樣。意謂家家有本難念的經。
部分符合 「huân 煩」 有10筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 煩惱 huân-ló 煩悶,不快活。
2 閒煩 îng-huân 瞎操心。
3 厚操煩 kāu-tshau-huân 太過操心。
4 勞煩 lô-huân 煩擾,請他人幫忙的客氣話。
5 操煩 tshau-huân 操心煩惱。
6 煩心 huân-sim (臺華共同詞 ,無義項)
7 麻煩 mâ-huân (臺華共同詞 ,無義項)
8 歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工。 Huann-huann-hí-hí tsi̍t kang, huân-huân-ló-ló iā tsi̍t kang. 快樂也是過一天,憂愁也是過一天。意為不管是快樂還是煩惱,日子還是要過,不如保持快樂的心情來面對困難。勸人樂觀進取,不要太過悲觀。
9 細漢煩惱伊袂大,大漢煩惱伊未娶。 Sè-hàn huân-ló i bē tuā, tuā-hàn huân-ló i buē tshuā. 小時候煩惱他長不大,長大了煩惱他不結婚。表示父母親對兒女成長的各個階段,都有不同的操心與煩惱。
10 一人煩惱一樣,無人煩惱親像。 Tsi̍t lâng huân-ló tsi̍t iūnn, bô lâng huân-ló tshin-tshiūnn. 每個人都有各自的煩惱,而煩惱擔憂的事情也都不一樣。意謂家家有本難念的經。