tshòng 創

完全符合 「tshòng 創」 有1筆

序號1創
序號 1
詞目
音讀 tshòng
釋義 做、弄。
完全符合 「tshòng 創」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tshòng 做、弄。

部分符合 「tshòng 創」 有16筆

序號1創業
序號 1
詞目 創業
音讀 tshòng-gia̍p
釋義 開創事業。
序號2創空
序號 2
詞目 創空
音讀 tshòng-khang
釋義 暗算、陰謀、做手腳。
序號3創舉
序號 3
詞目 創舉
音讀 tshòng-kí/tshòng-kú
釋義 前所未有的舉動或事業。
序號4創景
序號 4
詞目 創景
音讀 tshòng-kíng
釋義 捉弄、調戲、欺負。
序號5創辦
序號 5
詞目 創辦
音讀 tshòng-pān
釋義 開創舉辦。
序號6創治
序號 6
詞目 創治
音讀 tshòng-tī
釋義 捉弄、欺負。
序號7創造
序號 7
詞目 創造
音讀 tshòng-tsō
釋義 發明製造、建造。
序號8原創
序號 8
詞目 原創
音讀 guân-tshòng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9開創
序號 9
詞目 開創
音讀 khai-tshòng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10創下
序號 10
詞目 創下
音讀 tshòng-hā
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11創意
序號 11
詞目 創意
音讀 tshòng-ì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12創刊
序號 12
詞目 創刊
音讀 tshòng-khan
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13創立
序號 13
詞目 創立
音讀 tshòng-li̍p
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14創始
序號 14
詞目 創始
音讀 tshòng-sí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15創新
序號 15
詞目 創新
音讀 tshòng-sin
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16創作
序號 16
詞目 創作
音讀 tshòng-tsok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「tshòng 創」 有16筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 創業 tshòng-gia̍p 開創事業。
2 創空 tshòng-khang 暗算、陰謀、做手腳。
3 創舉 tshòng-kí/tshòng-kú 前所未有的舉動或事業。
4 創景 tshòng-kíng 捉弄、調戲、欺負。
5 創辦 tshòng-pān 開創舉辦。
6 創治 tshòng-tī 捉弄、欺負。
7 創造 tshòng-tsō 發明製造、建造。
8 原創 guân-tshòng (臺華共同詞 ,無義項)
9 開創 khai-tshòng (臺華共同詞 ,無義項)
10 創下 tshòng-hā (臺華共同詞 ,無義項)
11 創意 tshòng-ì (臺華共同詞 ,無義項)
12 創刊 tshòng-khan (臺華共同詞 ,無義項)
13 創立 tshòng-li̍p (臺華共同詞 ,無義項)
14 創始 tshòng-sí (臺華共同詞 ,無義項)
15 創新 tshòng-sin (臺華共同詞 ,無義項)
16 創作 tshòng-tsok (臺華共同詞 ,無義項)