sòng 喪

完全符合 「sòng 喪」 有1筆

序號1喪
序號 1
詞目
音讀 sòng
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「sòng 喪」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 sòng (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「sòng 喪」 有2筆

序號1喪失
序號 1
詞目 喪失
音讀 sòng-sit
釋義 失去。
序號2喪生
序號 2
詞目 喪生
音讀 sòng-sing
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「sòng 喪」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 喪失 sòng-sit 失去。
2 喪生 sòng-sing (臺華共同詞 ,無義項)