huâ 華

完全符合 「huâ 華」 有1筆

序號1華
序號 1
詞目
音讀 huâ
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「huâ 華」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 huâ (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「huâ 華」 有19筆

序號1豪華
序號 1
詞目 豪華
音讀 hô-huâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號2風華
序號 2
詞目 風華
音讀 hong-huâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3華文
序號 3
詞目 華文
音讀 Huâ-bûn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4華裔
序號 4
詞目 華裔
音讀 huâ-è
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5華語
序號 5
詞目 華語
音讀 Huâ-gí/Huâ-gú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6華府
序號 6
詞目 華府
音讀 Huâ-hú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7華人
序號 7
詞目 華人
音讀 Huâ-jîn/Huâ-lîn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8華僑
序號 8
詞目 華僑
音讀 Huâ-kiâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9繁華
序號 9
詞目 繁華
音讀 huân-huâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10昇華
序號 10
詞目 昇華
音讀 sing-huâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11才華
序號 11
詞目 才華
音讀 tsâi-huâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12精華
序號 12
詞目 精華
音讀 tsing-huâ
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13萬華
序號 13
詞目 萬華
音讀 Bān-huâ
釋義 火車線站名
序號14萬華區
序號 14
詞目 萬華區
音讀 Bān-huâ-khu
釋義 臺北市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號15文華高中
序號 15
詞目 文華高中
音讀 Bûn-huâ Ko-tiong
釋義 臺中捷運綠線站名
序號16榮華
序號 16
詞目 榮華
音讀 Îng-huâ
釋義 火車線站名
序號17凱旋中華
序號 17
詞目 凱旋中華
音讀 Khái-suân Tiong-huâ
釋義 高雄輕軌站名
序號18龍華國小
序號 18
詞目 龍華國小
音讀 Liông-huâ Kok-sió
釋義 高雄輕軌站名
序號19大華
序號 19
詞目 大華
音讀 Tāi-huâ
釋義 火車線站名
部分符合 「huâ 華」 有19筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 豪華 hô-huâ (臺華共同詞 ,無義項)
2 風華 hong-huâ (臺華共同詞 ,無義項)
3 華文 Huâ-bûn (臺華共同詞 ,無義項)
4 華裔 huâ-è (臺華共同詞 ,無義項)
5 華語 Huâ-gí/Huâ-gú (臺華共同詞 ,無義項)
6 華府 Huâ-hú (臺華共同詞 ,無義項)
7 華人 Huâ-jîn/Huâ-lîn (臺華共同詞 ,無義項)
8 華僑 Huâ-kiâu (臺華共同詞 ,無義項)
9 繁華 huân-huâ (臺華共同詞 ,無義項)
10 昇華 sing-huâ (臺華共同詞 ,無義項)
11 才華 tsâi-huâ (臺華共同詞 ,無義項)
12 精華 tsing-huâ (臺華共同詞 ,無義項)
13 萬華 Bān-huâ 火車線站名
14 萬華區 Bān-huâ-khu 臺北市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
15 文華高中 Bûn-huâ Ko-tiong 臺中捷運綠線站名
16 榮華 Îng-huâ 火車線站名
17 凱旋中華 Khái-suân Tiong-huâ 高雄輕軌站名
18 龍華國小 Liông-huâ Kok-sió 高雄輕軌站名
19 大華 Tāi-huâ 火車線站名