tông 同

部分符合 「tông 同」 有28筆

序號21同行
序號 21
詞目 同行
音讀 tông-hâng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22同仁
序號 22
詞目 同仁
音讀 tông-jîn/tông-lîn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23同僚
序號 23
詞目 同僚
音讀 tông-liâu
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24同樂
序號 24
詞目 同樂
音讀 tông-lo̍k
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25同伴
序號 25
詞目 同伴
音讀 tông-phuānn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26同性
序號 26
詞目 同性
音讀 tông-sìng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27大同鄉
序號 27
詞目 大同鄉
音讀 Tāi-tông-hiong
釋義 宜蘭縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號28大同區
序號 28
詞目 大同區
音讀 Tāi-tông-khu
釋義 臺北市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
部分符合 「tông 同」 有28筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 同行 tông-hâng (臺華共同詞 ,無義項)
22 同仁 tông-jîn/tông-lîn (臺華共同詞 ,無義項)
23 同僚 tông-liâu (臺華共同詞 ,無義項)
24 同樂 tông-lo̍k (臺華共同詞 ,無義項)
25 同伴 tông-phuānn (臺華共同詞 ,無義項)
26 同性 tông-sìng (臺華共同詞 ,無義項)
27 大同鄉 Tāi-tông-hiong 宜蘭縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
28 大同區 Tāi-tông-khu 臺北市行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)