hông 煌

完全符合 「hông 煌」 有1筆

序號1煌
序號 1
詞目
音讀 hông
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「hông 煌」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hông (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「hông 煌」 有2筆

序號1輝煌
序號 1
詞目 輝煌
音讀 hui-hông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號2敦煌
序號 2
詞目 敦煌
音讀 Tun-hông
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「hông 煌」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 輝煌 hui-hông (臺華共同詞 ,無義項)
2 敦煌 Tun-hông (臺華共同詞 ,無義項)