pênn 平

完全符合 「pênn 平」 有1筆

序號1平
序號 1
詞目
音讀 pênn/pînn
釋義 平坦的。表面無高低、不傾斜。 等齊的、不分上下。 形容風浪小或穩定下來。 平均。
完全符合 「pênn 平」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 pênn/pînn 平坦的。表面無高低、不傾斜。 等齊的、不分上下。 形容風浪小或穩定下來。 平均。

部分符合 「pênn 平」 有22筆

序號1公平
序號 1
詞目 公平
音讀 kong-pênn/kong-pînn
釋義 公正。心存正道,沒有偏私。
序號2平洋
序號 2
詞目 平洋
音讀 pênn-iûnn/pînn-iûnn
釋義 平原、平地。平坦廣闊的原野。
序號3平階
序號 3
詞目 平階
音讀 pênn-kai/pînn-kai
釋義 平房。
序號4平棒
序號 4
詞目 平棒
音讀 pênn-pāng/pînn-pāng
釋義 平均。 公正持平。 四平八穩。
序號5平平
序號 5
詞目 平平
音讀 pênn-pênn/pînn-pînn
釋義 相同、同樣是。 平坦。
序號6平波波
序號 6
詞目 平波波
音讀 pênn-pho-pho/pînn-pho-pho
釋義 平坦。 淡定、安定。
序號7平埔
序號 7
詞目 平埔
音讀 pênn-poo/pînn-poo
釋義 平地、平野、平坦而空曠的原野。
序號8平埔番
序號 8
詞目 平埔番
音讀 Pênn-poo-huan/Pînn-poo-huan
釋義 平埔族原住民,共有十餘族。居住在平地的原住民,現在幾乎已經都被漢人同化了,只留少數的族群和漢人混居。「番」為早期之講法,因有歧視之義,應避免使用。
序號9平埔族
序號 9
詞目 平埔族
音讀 Pênn-poo-tso̍k/Pînn-poo-tso̍k
釋義 平埔族。泛指在十七世紀漢人未移墾臺灣前,便已經分佈在臺灣北部與西部沿海平原的眾多原住民族群。
序號10平分
序號 10
詞目 平分
音讀 pênn-pun/pînn-pun
釋義 平均分配。
序號11平地
序號 11
詞目 平地
音讀 pênn-tē/pînn-tuē
釋義 平坦的土地。
序號12平正
序號 12
詞目 平正
音讀 pênn-tsiànn/pînn-tsiànn
釋義 公平、公正、無私心。
序號13坉平
序號 13
詞目 坉平
音讀 thūn-pênn/thūn-pînn
釋義 把有缺陷的凹洞給填補起來。
序號14平面
序號 14
詞目 平面
音讀 pênn-bīn/pînn-bīn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15平台
序號 15
詞目 平台
音讀 pênn-tâi/pînn-tâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16平坦
序號 16
詞目 平坦
音讀 pênn-thánn/pînn-thánn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17平直
序號 17
詞目 平直
音讀 pênn-ti̍t/pînn-ti̍t
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18平手
序號 18
詞目 平手
音讀 pênn-tshiú/pînn-tshiú
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19五肢指頭仔伸出來無平長。
序號 19
詞目 五肢指頭仔伸出來無平長。
音讀 Gōo ki tsíng-thâu-á tshun--tshut-lâi bô pênn tn̂g.
釋義 指五根手指頭伸出來不可能一樣長,必有所歧異。如同兄弟姊妹其聰明才智並非一致,仍舊有所不同。
序號20落水平平沉,全無重頭輕。
序號 20
詞目 落水平平沉,全無重頭輕。
音讀 Lo̍h tsuí pênn-pênn tîm, tsuân bô tāng-thâu-khin.
釋義 一旦落入水中,同樣都會往下沉,沒有輕重的差別。說明大難來時大家的命運相同,沒有任何差別。
部分符合 「pênn 平」 有22筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 公平 kong-pênn/kong-pînn 公正。心存正道,沒有偏私。
2 平洋 pênn-iûnn/pînn-iûnn 平原、平地。平坦廣闊的原野。
3 平階 pênn-kai/pînn-kai 平房。
4 平棒 pênn-pāng/pînn-pāng 平均。 公正持平。 四平八穩。
5 平平 pênn-pênn/pînn-pînn 相同、同樣是。 平坦。
6 平波波 pênn-pho-pho/pînn-pho-pho 平坦。 淡定、安定。
7 平埔 pênn-poo/pînn-poo 平地、平野、平坦而空曠的原野。
8 平埔番 Pênn-poo-huan/Pînn-poo-huan 平埔族原住民,共有十餘族。居住在平地的原住民,現在幾乎已經都被漢人同化了,只留少數的族群和漢人混居。「番」為早期之講法,因有歧視之義,應避免使用。
9 平埔族 Pênn-poo-tso̍k/Pînn-poo-tso̍k 平埔族。泛指在十七世紀漢人未移墾臺灣前,便已經分佈在臺灣北部與西部沿海平原的眾多原住民族群。
10 平分 pênn-pun/pînn-pun 平均分配。
11 平地 pênn-tē/pînn-tuē 平坦的土地。
12 平正 pênn-tsiànn/pînn-tsiànn 公平、公正、無私心。
13 坉平 thūn-pênn/thūn-pînn 把有缺陷的凹洞給填補起來。
14 平面 pênn-bīn/pînn-bīn (臺華共同詞 ,無義項)
15 平台 pênn-tâi/pînn-tâi (臺華共同詞 ,無義項)
16 平坦 pênn-thánn/pînn-thánn (臺華共同詞 ,無義項)
17 平直 pênn-ti̍t/pînn-ti̍t (臺華共同詞 ,無義項)
18 平手 pênn-tshiú/pînn-tshiú (臺華共同詞 ,無義項)
19 五肢指頭仔伸出來無平長。 Gōo ki tsíng-thâu-á tshun--tshut-lâi bô pênn tn̂g. 指五根手指頭伸出來不可能一樣長,必有所歧異。如同兄弟姊妹其聰明才智並非一致,仍舊有所不同。
20 落水平平沉,全無重頭輕。 Lo̍h tsuí pênn-pênn tîm, tsuân bô tāng-thâu-khin. 一旦落入水中,同樣都會往下沉,沒有輕重的差別。說明大難來時大家的命運相同,沒有任何差別。