thâu 頭

部分符合 「thâu 頭」 有399筆

序號381艱苦頭,快活尾。
序號 381
詞目 艱苦頭,快活尾。
音讀 Kan-khóo thâu, khuìnn-ua̍h bué.
釋義 做任何事都要先耐得住辛苦,苦盡才得以享受甘甜的成果。 勸勉人先苦後甘,終將逐步進入佳境。
序號382了錢生理無人做,刣頭生理有人做。
序號 382
詞目 了錢生理無人做,刣頭生理有人做。
音讀 Liáu-tsînn sing-lí bô lâng tsò, thâi-thâu sing-lí ū lâng tsò.
釋義 賠錢的生意沒有人要做,但利益當前,即使是犯法會被判處死刑的生意也有人會做。形容無良商人為了賺錢而不擇手段。
序號383落水平平沉,全無重頭輕。
序號 383
詞目 落水平平沉,全無重頭輕。
音讀 Lo̍h tsuí pênn-pênn tîm, tsuân bô tāng-thâu-khin.
釋義 一旦落入水中,同樣都會往下沉,沒有輕重的差別。說明大難來時大家的命運相同,沒有任何差別。
序號384王梨頭,西瓜尾。
序號 384
詞目 王梨頭,西瓜尾。
音讀 Ông-lâi thâu, si-kue bué.
釋義 鳳梨蒂頭的一端比較甜,西瓜是離蒂頭最遠的一端最甜。教導人家如何吃水果及觀察蔬果的自然生態。
序號385飽穗的稻仔,頭犁犁。
序號 385
詞目 飽穗的稻仔,頭犁犁。
音讀 Pá-suī ê tiū-á, thâu lê-lê.
釋義 飽滿而成熟的稻穗,頭向下。比喻有真實才學的人,反倒謙沖為懷。
序號386頭燒燒,尾冷冷。
序號 386
詞目 頭燒燒,尾冷冷。
音讀 Thâu sio-sio, bué líng-líng.
釋義 剛開始的時候興沖沖,到了後來卻提不起勁。指人做事情只有三分鐘熱度,沒辦法貫徹始終。
序號387頭大面四方,肚大居財王。
序號 387
詞目 頭大面四方,肚大居財王。
音讀 Thâu tuā bīn sù-hong, tóo tuā ki-tsâi ông.
釋義 指頭大大的、臉形良好又勻稱、肚子大的人,有大富之相。這是命相學的說法,未必可信。
序號388豬頭毋顧,顧鴨母卵。
序號 388
詞目 豬頭毋顧,顧鴨母卵。
音讀 Ti-thâu m̄ kòo, kòo ah-bó nn̄g.
釋義 祭拜鬼神時不顧豬頭,只守著鴨蛋。比喻放著重要的事不管,反而去管次要的。
序號389豬頭皮炸無油。
序號 389
詞目 豬頭皮炸無油。
音讀 Ti-thâu-phuê tsuànn bô iû.
釋義 豬頭皮炸不出油來。用來比喻一個人不具真才實學,好吹牛,所言空洞,說不出大道理。
序號390頂司管下司,鋤頭管畚箕。
序號 390
詞目 頂司管下司,鋤頭管畚箕。
音讀 Tíng-si kuán ē-si, tî-thâu kuán pùn-ki.
釋義 上司管束下屬,鋤頭牽制畚箕。形容社會有階層,一層管一層,分層管理,層層節制。
序號391在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。
序號 391
詞目 在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。
音讀 Tsāi-senn tsi̍t lia̍p tāu, khah iânn sí-liáu pài ti-thâu.
釋義 父母健在的時候吃兒女孝敬的一顆豆子,勝過去世後兒女才以豬頭來祭拜。提醒人行孝要及時;又指死後子女以盛大喪禮祭拜,雖是風光,卻不如父母在生時略盡奉養之責,只有生前奉養才是真的孝順。傳統禮俗,父母去世時,要準備豬頭做祭拜的大牲禮。
序號392十二月食菜頭,六月才轉嗽。
序號 392
詞目 十二月食菜頭,六月才轉嗽。
音讀 Tsa̍p-jī-gue̍h tsia̍h tshài-thâu, la̍k-gue̍h tsiah tńg-sàu.
釋義 十二月時吃了蘿蔔,到了隔年六月才咳嗽。指人反應遲鈍,事過境遷才做出反應。
序號393臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
序號 393
詞目 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
音讀 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē.
釋義 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
序號394樹頭徛予在,毋驚樹尾做風颱。
序號 394
詞目 樹頭徛予在,毋驚樹尾做風颱。
音讀 Tshiū-thâu khiā hōo tsāi, m̄ kiann tshiū-bué tsò-hong-thai.
釋義 樹根要是穩固了,就不怕樹梢被颱風吹襲。比喻要固本。 指人行事正直無私、光明磊落,不怕任何的惡意中傷。
序號395食果子拜樹頭;食米飯拜田頭。
序號 395
詞目 食果子拜樹頭;食米飯拜田頭。
音讀 Tsia̍h kué-tsí pài tshiū-thâu; tsia̍h bí-pn̄g pài tshân-thâu.
釋義 吃水果,要拜謝樹根;吃米飯,要拜謝田地。指人要懂得感恩,飲水思源,不可忘本。通常僅單用「食果子拜樹頭」一句。
序號396食人頭鍾酒,講人頭句話。
序號 396
詞目 食人頭鍾酒,講人頭句話。
音讀 Tsia̍h lâng thâu tsing tsiú, kóng lâng thâu kù uē.
釋義 喝第一杯酒,講第一句話。主人通常會請宴席上的長者或貴賓第一個講話,講話者常用此句作為開場白表示僭越、自謙之意。
序號397一日剃頭,三日緣投。
序號 397
詞目 一日剃頭,三日緣投。
音讀 Tsi̍t ji̍t thì-thâu, sann ji̍t iân-tâu.
釋義 理一次髮,可以英俊個三天。理髮後會使人看起來清爽有神,自己順眼,別人也會有好印象。
序號398一暝全頭路,天光無半步。
序號 398
詞目 一暝全頭路,天光無半步。
音讀 Tsi̍t mê tsuân thâu-lōo, thinn-kng bô-puànn-pōo.
釋義 整個晚上計畫很多事情,天亮後卻沒有半點方法。形容人光說不練,只會紙上談兵。
序號399一年換二十四个頭家。
序號 399
詞目 一年換二十四个頭家。
音讀 Tsi̍t nî uānn jī-tsa̍p-sì ê thâu-ke.
釋義 一年換了二十四個雇主。形容人做事沒有定性,無法專心學習,時常換工作,最後一事無成。
部分符合 「thâu 頭」 有399筆
序號 詞目 音讀 釋義
381 艱苦頭,快活尾。 Kan-khóo thâu, khuìnn-ua̍h bué. 做任何事都要先耐得住辛苦,苦盡才得以享受甘甜的成果。 勸勉人先苦後甘,終將逐步進入佳境。
382 了錢生理無人做,刣頭生理有人做。 Liáu-tsînn sing-lí bô lâng tsò, thâi-thâu sing-lí ū lâng tsò. 賠錢的生意沒有人要做,但利益當前,即使是犯法會被判處死刑的生意也有人會做。形容無良商人為了賺錢而不擇手段。
383 落水平平沉,全無重頭輕。 Lo̍h tsuí pênn-pênn tîm, tsuân bô tāng-thâu-khin. 一旦落入水中,同樣都會往下沉,沒有輕重的差別。說明大難來時大家的命運相同,沒有任何差別。
384 王梨頭,西瓜尾。 Ông-lâi thâu, si-kue bué. 鳳梨蒂頭的一端比較甜,西瓜是離蒂頭最遠的一端最甜。教導人家如何吃水果及觀察蔬果的自然生態。
385 飽穗的稻仔,頭犁犁。 Pá-suī ê tiū-á, thâu lê-lê. 飽滿而成熟的稻穗,頭向下。比喻有真實才學的人,反倒謙沖為懷。
386 頭燒燒,尾冷冷。 Thâu sio-sio, bué líng-líng. 剛開始的時候興沖沖,到了後來卻提不起勁。指人做事情只有三分鐘熱度,沒辦法貫徹始終。
387 頭大面四方,肚大居財王。 Thâu tuā bīn sù-hong, tóo tuā ki-tsâi ông. 指頭大大的、臉形良好又勻稱、肚子大的人,有大富之相。這是命相學的說法,未必可信。
388 豬頭毋顧,顧鴨母卵。 Ti-thâu m̄ kòo, kòo ah-bó nn̄g. 祭拜鬼神時不顧豬頭,只守著鴨蛋。比喻放著重要的事不管,反而去管次要的。
389 豬頭皮炸無油。 Ti-thâu-phuê tsuànn bô iû. 豬頭皮炸不出油來。用來比喻一個人不具真才實學,好吹牛,所言空洞,說不出大道理。
390 頂司管下司,鋤頭管畚箕。 Tíng-si kuán ē-si, tî-thâu kuán pùn-ki. 上司管束下屬,鋤頭牽制畚箕。形容社會有階層,一層管一層,分層管理,層層節制。
391 在生一粒豆,較贏死了拜豬頭。 Tsāi-senn tsi̍t lia̍p tāu, khah iânn sí-liáu pài ti-thâu. 父母健在的時候吃兒女孝敬的一顆豆子,勝過去世後兒女才以豬頭來祭拜。提醒人行孝要及時;又指死後子女以盛大喪禮祭拜,雖是風光,卻不如父母在生時略盡奉養之責,只有生前奉養才是真的孝順。傳統禮俗,父母去世時,要準備豬頭做祭拜的大牲禮。
392 十二月食菜頭,六月才轉嗽。 Tsa̍p-jī-gue̍h tsia̍h tshài-thâu, la̍k-gue̍h tsiah tńg-sàu. 十二月時吃了蘿蔔,到了隔年六月才咳嗽。指人反應遲鈍,事過境遷才做出反應。
393 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē. 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
394 樹頭徛予在,毋驚樹尾做風颱。 Tshiū-thâu khiā hōo tsāi, m̄ kiann tshiū-bué tsò-hong-thai. 樹根要是穩固了,就不怕樹梢被颱風吹襲。比喻要固本。 指人行事正直無私、光明磊落,不怕任何的惡意中傷。
395 食果子拜樹頭;食米飯拜田頭。 Tsia̍h kué-tsí pài tshiū-thâu; tsia̍h bí-pn̄g pài tshân-thâu. 吃水果,要拜謝樹根;吃米飯,要拜謝田地。指人要懂得感恩,飲水思源,不可忘本。通常僅單用「食果子拜樹頭」一句。
396 食人頭鍾酒,講人頭句話。 Tsia̍h lâng thâu tsing tsiú, kóng lâng thâu kù uē. 喝第一杯酒,講第一句話。主人通常會請宴席上的長者或貴賓第一個講話,講話者常用此句作為開場白表示僭越、自謙之意。
397 一日剃頭,三日緣投。 Tsi̍t ji̍t thì-thâu, sann ji̍t iân-tâu. 理一次髮,可以英俊個三天。理髮後會使人看起來清爽有神,自己順眼,別人也會有好印象。
398 一暝全頭路,天光無半步。 Tsi̍t mê tsuân thâu-lōo, thinn-kng bô-puànn-pōo. 整個晚上計畫很多事情,天亮後卻沒有半點方法。形容人光說不練,只會紙上談兵。
399 一年換二十四个頭家。 Tsi̍t nî uānn jī-tsa̍p-sì ê thâu-ke. 一年換了二十四個雇主。形容人做事沒有定性,無法專心學習,時常換工作,最後一事無成。