ok 惡

完全符合 「ok 惡」 有1筆

序號1惡
序號 1
詞目
音讀 ok
釋義 不好的,兇狠的。 不好的。 對人兇狠。
完全符合 「ok 惡」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 ok 不好的,兇狠的。 不好的。 對人兇狠。

部分符合 「ok 惡」 有19筆

序號1惡馬
序號 1
詞目 惡馬
音讀 ok-bé
釋義 兇猛的馬。
序號2惡確確
序號 2
詞目 惡確確
音讀 ok-khia̍k-khia̍k
釋義 很凶惡的樣子。
序號3惡人
序號 3
詞目 惡人
音讀 ok-lâng
釋義 壞人、兇悍者。行為惡劣或心地、品行壞的人。
序號4惡人無膽
序號 4
詞目 惡人無膽
音讀 ok-lâng bô-tánn
釋義 色厲內荏。表面兇惡的人沒有膽量。
序號5惡霸
序號 5
詞目 惡霸
音讀 ok-pà
釋義 惡棍、地痞。獨霸一方的壞人。在地方上為非做歹,欺壓民眾的人。
序號6惡報
序號 6
詞目 惡報
音讀 ok-pò
釋義 不好的報應,因為過去的惡業而導致苦果。
序號7惡性
序號 7
詞目 惡性
音讀 ok-sìng
釋義 形容事物的性質是不良的。 為非作歹的行為。
序號8惡毒
序號 8
詞目 惡毒
音讀 ok-to̍k
釋義 陰險狠毒。
序號9惡質
序號 9
詞目 惡質
音讀 ok-tsit
釋義 惡劣、邪惡、壞透、居心不良。
序號10罪惡
序號 10
詞目 罪惡
音讀 tsuē-ok
釋義 觸犯法律、傷害他人或者違背良心的行為。
序號11兇惡
序號 11
詞目 兇惡
音讀 hiong-ok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12惡夢
序號 12
詞目 惡夢
音讀 ok-bāng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13惡化
序號 13
詞目 惡化
音讀 ok-huà
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14惡意
序號 14
詞目 惡意
音讀 ok-ì
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15惡魔
序號 15
詞目 惡魔
音讀 ok-môo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16邪惡
序號 16
詞目 邪惡
音讀 siâ-ok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17善惡
序號 17
詞目 善惡
音讀 siān-ok
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18惡馬惡人騎。
序號 18
詞目 惡馬惡人騎。
音讀 Ok bé ok lâng khiâ.
釋義 意為很難馴服的馬,總會有比牠更凶惡的騎士來馴服。比喻壞人自有比他更凶惡的人來懲治他,即一物剋一物。
序號19雙个旋,惡甲無人問。
序號 19
詞目 雙个旋,惡甲無人問。
音讀 Siang ê tsn̄g, ok kah bô lâng mn̄g.
釋義 頭上有兩個髮旋的人,兇狠到沒人聞問。傳統認為有兩個髮旋的人天性兇,但無相關研究根據。
部分符合 「ok 惡」 有19筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 惡馬 ok-bé 兇猛的馬。
2 惡確確 ok-khia̍k-khia̍k 很凶惡的樣子。
3 惡人 ok-lâng 壞人、兇悍者。行為惡劣或心地、品行壞的人。
4 惡人無膽 ok-lâng bô-tánn 色厲內荏。表面兇惡的人沒有膽量。
5 惡霸 ok-pà 惡棍、地痞。獨霸一方的壞人。在地方上為非做歹,欺壓民眾的人。
6 惡報 ok-pò 不好的報應,因為過去的惡業而導致苦果。
7 惡性 ok-sìng 形容事物的性質是不良的。 為非作歹的行為。
8 惡毒 ok-to̍k 陰險狠毒。
9 惡質 ok-tsit 惡劣、邪惡、壞透、居心不良。
10 罪惡 tsuē-ok 觸犯法律、傷害他人或者違背良心的行為。
11 兇惡 hiong-ok (臺華共同詞 ,無義項)
12 惡夢 ok-bāng (臺華共同詞 ,無義項)
13 惡化 ok-huà (臺華共同詞 ,無義項)
14 惡意 ok-ì (臺華共同詞 ,無義項)
15 惡魔 ok-môo (臺華共同詞 ,無義項)
16 邪惡 siâ-ok (臺華共同詞 ,無義項)
17 善惡 siān-ok (臺華共同詞 ,無義項)
18 惡馬惡人騎。 Ok bé ok lâng khiâ. 意為很難馴服的馬,總會有比牠更凶惡的騎士來馴服。比喻壞人自有比他更凶惡的人來懲治他,即一物剋一物。
19 雙个旋,惡甲無人問。 Siang ê tsn̄g, ok kah bô lâng mn̄g. 頭上有兩個髮旋的人,兇狠到沒人聞問。傳統認為有兩個髮旋的人天性兇,但無相關研究根據。