kip 急

完全符合 「kip 急」 有1筆

序號1急
序號 1
詞目
音讀 kip
釋義 急著、急於。 迫切的、匆促的。
完全符合 「kip 急」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kip 急著、急於。 迫切的、匆促的。

部分符合 「kip 急」 有12筆

序號1危急
序號 1
詞目 危急
音讀 guî-kip
釋義 危險急迫。
序號2急難
序號 2
詞目 急難
音讀 kip-lān
釋義 突然的災難。
序號3急性
序號 3
詞目 急性
音讀 kip-sìng
釋義 性情急躁。 變化急劇的。
序號4急燒仔
序號 4
詞目 急燒仔
音讀 kip-sio-á
釋義 以瓷做成的藥壺。
序號5急症
序號 5
詞目 急症
音讀 kip-tsìng
釋義 突然發作,緊急的病症。
序號6臨急
序號 6
詞目 臨急
音讀 lîm-kip
釋義 臨危。瀕臨危險、緊急的狀況。
序號7著急
序號 7
詞目 著急
音讀 tio̍h-kip
釋義 焦慮、急躁。
序號8應急
序號 8
詞目 應急
音讀 ìng-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9緊急
序號 9
詞目 緊急
音讀 kín-kip
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10急救
序號 10
詞目 急救
音讀 kip-kiù
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11急診
序號 11
詞目 急診
音讀 kip-tsín
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12急水溪
序號 12
詞目 急水溪
音讀 Kip-tsuí-khe
釋義 附錄-地名-溪川名
部分符合 「kip 急」 有12筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 危急 guî-kip 危險急迫。
2 急難 kip-lān 突然的災難。
3 急性 kip-sìng 性情急躁。 變化急劇的。
4 急燒仔 kip-sio-á 以瓷做成的藥壺。
5 急症 kip-tsìng 突然發作,緊急的病症。
6 臨急 lîm-kip 臨危。瀕臨危險、緊急的狀況。
7 著急 tio̍h-kip 焦慮、急躁。
8 應急 ìng-kip (臺華共同詞 ,無義項)
9 緊急 kín-kip (臺華共同詞 ,無義項)
10 急救 kip-kiù (臺華共同詞 ,無義項)
11 急診 kip-tsín (臺華共同詞 ,無義項)
12 急水溪 Kip-tsuí-khe 附錄-地名-溪川名