• kip

釋義

 1. 動詞 急著、急於。

  第1項釋義的用例:

  • 伊已經四十歲矣,當然嘛急欲娶某。
   I í-king sì-tsa̍p huè--ah, tong-jiân mā kip beh tshuā-bóo.
   (他已經四十歲了,當然會急著想娶老婆。)
 2. 形容詞 迫切的、匆促的。

  第2項釋義的用例:

  • 危急
   guî-kip
   (危急)
  • 緊急
   kín-kip
   (緊急)
  • 急症
   kip-tsìng
   (急症)

部首筆畫

心部 - 部首外5畫 - 共9畫