thóng 統

完全符合 「thóng 統」 有1筆

序號1統
序號 1
詞目
音讀 thóng
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「thóng 統」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 thóng (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「thóng 統」 有12筆

序號1系統
序號 1
詞目 系統
音讀 hē-thóng
釋義 同類事物依一定的關聯組成的整體。
序號2體統
序號 2
詞目 體統
音讀 thé-thóng
釋義 規矩。
序號3統一
序號 3
詞目 統一
音讀 thóng-it
釋義 使零散、分離的事務統合為一體。
序號4統計
序號 4
詞目 統計
音讀 thóng-kè
釋義 總括計算。 收集同一範圍內的事物,用數學的方式整理計算,以觀察全體的情形。
序號5正統
序號 5
詞目 正統
音讀 tsìng-thóng
釋義 指學術、政治、宗教等從創建以來一脈相傳的正式體系。
序號6總統
序號 6
詞目 總統
音讀 tsóng-thóng
釋義 民主國家的民選元首。
序號7血統
序號 7
詞目 血統
音讀 hiat-thóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8統合
序號 8
詞目 統合
音讀 thóng-ha̍p
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9統治
序號 9
詞目 統治
音讀 thóng-tī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10傳統
序號 10
詞目 傳統
音讀 thuân-thóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11總統府衙
序號 11
詞目 總統府衙
音讀 Tsóng-thóng-hú-gê
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
序號12臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
序號 12
詞目 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
音讀 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē.
釋義 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
部分符合 「thóng 統」 有12筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 系統 hē-thóng 同類事物依一定的關聯組成的整體。
2 體統 thé-thóng 規矩。
3 統一 thóng-it 使零散、分離的事務統合為一體。
4 統計 thóng-kè 總括計算。 收集同一範圍內的事物,用數學的方式整理計算,以觀察全體的情形。
5 正統 tsìng-thóng 指學術、政治、宗教等從創建以來一脈相傳的正式體系。
6 總統 tsóng-thóng 民主國家的民選元首。
7 血統 hiat-thóng (臺華共同詞 ,無義項)
8 統合 thóng-ha̍p (臺華共同詞 ,無義項)
9 統治 thóng-tī (臺華共同詞 ,無義項)
10 傳統 thuân-thóng (臺華共同詞 ,無義項)
11 總統府衙 Tsóng-thóng-hú-gê 臺北(附錄-地名-文教處所)
12 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē. 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。