óng 往

完全符合 「óng 往」 有1筆

序號1往
序號 1
詞目
音讀 óng
釋義 向某處而去。 過去、昔日。 去。
完全符合 「óng 往」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 óng 向某處而去。 過去、昔日。 去。

部分符合 「óng 往」 有14筆

序號1交往
序號 1
詞目 交往
音讀 kau-óng
釋義 人與人之間的相互往來。
序號2過往
序號 2
詞目 過往
音讀 kuè-óng/kè-óng
釋義 死亡、過世。 過去。
序號3來往
序號 3
詞目 來往
音讀 lâi-óng
釋義 來回。 交際、往來、交往。
序號4往復
序號 4
詞目 往復
音讀 óng-ho̍k
釋義 來回、往返。
序號5往回的
序號 5
詞目 往回的
音讀 óng-huê--ê/óng-hê--ê
釋義 來回的。
序號6往日
序號 6
詞目 往日
音讀 óng-ji̍t/óng-li̍t
釋義 過去、以往。過去的日子。
序號7往年
序號 7
詞目 往年
音讀 óng-nî
釋義 過去、從前。過去的年歲。
序號8往生
序號 8
詞目 往生
音讀 óng-sing
釋義 去世、死亡。佛教指死後投生叫做「往生」。
序號9往診
序號 9
詞目 往診
音讀 óng-tsín
釋義 出診。醫生到病人家中看病。
序號10以往
序號 10
詞目 以往
音讀 í-óng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11趕往
序號 11
詞目 趕往
音讀 kuánn-óng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12往來
序號 12
詞目 往來
音讀 óng-lâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13往事
序號 13
詞目 往事
音讀 óng-sū
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14前往
序號 14
詞目 前往
音讀 tsiân-óng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「óng 往」 有14筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 交往 kau-óng 人與人之間的相互往來。
2 過往 kuè-óng/kè-óng 死亡、過世。 過去。
3 來往 lâi-óng 來回。 交際、往來、交往。
4 往復 óng-ho̍k 來回、往返。
5 往回的 óng-huê--ê/óng-hê--ê 來回的。
6 往日 óng-ji̍t/óng-li̍t 過去、以往。過去的日子。
7 往年 óng-nî 過去、從前。過去的年歲。
8 往生 óng-sing 去世、死亡。佛教指死後投生叫做「往生」。
9 往診 óng-tsín 出診。醫生到病人家中看病。
10 以往 í-óng (臺華共同詞 ,無義項)
11 趕往 kuánn-óng (臺華共同詞 ,無義項)
12 往來 óng-lâi (臺華共同詞 ,無義項)
13 往事 óng-sū (臺華共同詞 ,無義項)
14 前往 tsiân-óng (臺華共同詞 ,無義項)