kóng 管

完全符合 「kóng 管」 有1筆

序號1管
序號 1
詞目
音讀 kóng
釋義 長且中空的東西。
完全符合 「kóng 管」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kóng 長且中空的東西。

部分符合 「kóng 管」 有15筆

序號1靴管
序號 1
詞目 靴管
音讀 hia-kóng
釋義 雨鞋。 馬靴。
序號2煙筒管
序號 2
詞目 煙筒管
音讀 ian-tâng-kóng
釋義 排氣管。汽、機車的排氣管。 煙囪。
序號3雞毛管仔
序號 3
詞目 雞毛管仔
音讀 ke-mn̂g-kóng-á/kue-mn̂g-kóng-á
釋義 膠囊。指中、西醫為方便患者服用,將粉狀或液狀藥物填裝於膠囊中而製成。外形類似家禽的羽毛根管,故有此稱。
序號4管仔粿
序號 4
詞目 管仔粿
音讀 kóng-á-kué/kóng-á-ké
釋義 紅豆餅、車輪餅。
序號5佈田管
序號 5
詞目 佈田管
音讀 pòo-tshân-kóng
釋義 蒔田管。一種用竹管或鐵皮作成,套在拇指上,朝外的部分呈尖刃形,專門用來插秧的農具。
序號6欶管
序號 6
詞目 欶管
音讀 suh-kóng
釋義 吸管。
序號7銅管仔
序號 7
詞目 銅管仔
音讀 tâng-kóng-á
釋義 空的鐵製罐頭罐子。
序號8銅管仔車
序號 8
詞目 銅管仔車
音讀 tâng-kóng-á-tshia
釋義 本指用廢棄的空罐頭做成的滑輪車,轉動時會發出聲響,供兒童遊戲用。 引申為老爺車、拼裝車,或指廉價的二手車。
序號9竹管
序號 9
詞目 竹管
音讀 tik-kóng
釋義 竹筒。
序號10竹管仔飯
序號 10
詞目 竹管仔飯
音讀 tik-kóng-á-pn̄g
釋義 竹筒飯。
序號11蟳管
序號 11
詞目 蟳管
音讀 tsîm-kóng
釋義 蟹螯。
序號12水管
序號 12
詞目 水管
音讀 tsuí-kóng
釋義 水流通的管子。
序號13鉛管
序號 13
詞目 鉛管
音讀 iân-kóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14管線
序號 14
詞目 管線
音讀 kóng-suànn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15銅管
序號 15
詞目 銅管
音讀 tâng-kóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kóng 管」 有15筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 靴管 hia-kóng 雨鞋。 馬靴。
2 煙筒管 ian-tâng-kóng 排氣管。汽、機車的排氣管。 煙囪。
3 雞毛管仔 ke-mn̂g-kóng-á/kue-mn̂g-kóng-á 膠囊。指中、西醫為方便患者服用,將粉狀或液狀藥物填裝於膠囊中而製成。外形類似家禽的羽毛根管,故有此稱。
4 管仔粿 kóng-á-kué/kóng-á-ké 紅豆餅、車輪餅。
5 佈田管 pòo-tshân-kóng 蒔田管。一種用竹管或鐵皮作成,套在拇指上,朝外的部分呈尖刃形,專門用來插秧的農具。
6 欶管 suh-kóng 吸管。
7 銅管仔 tâng-kóng-á 空的鐵製罐頭罐子。
8 銅管仔車 tâng-kóng-á-tshia 本指用廢棄的空罐頭做成的滑輪車,轉動時會發出聲響,供兒童遊戲用。 引申為老爺車、拼裝車,或指廉價的二手車。
9 竹管 tik-kóng 竹筒。
10 竹管仔飯 tik-kóng-á-pn̄g 竹筒飯。
11 蟳管 tsîm-kóng 蟹螯。
12 水管 tsuí-kóng 水流通的管子。
13 鉛管 iân-kóng (臺華共同詞 ,無義項)
14 管線 kóng-suànn (臺華共同詞 ,無義項)
15 銅管 tâng-kóng (臺華共同詞 ,無義項)