tńg 轉

完全符合 「tńg 轉」 有1筆

序號1轉
序號 1
詞目
音讀 tńg
釋義 改變方向。 變換、變成。 返回。 旋轉。 金錢及事物的調度。
完全符合 「tńg 轉」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tńg 改變方向。 變換、變成。 返回。 旋轉。 金錢及事物的調度。

部分符合 「tńg 轉」 有32筆

序號1反倒轉
序號 1
詞目 反倒轉
音讀 huán-tò-tńg
釋義 反倒、反而。
序號2隔轉日
序號 2
詞目 隔轉日
音讀 keh-tńg-ji̍t/keh-tńg-li̍t
釋義 翌日、次日。第二天。
序號3隔轉工
序號 3
詞目 隔轉工
音讀 keh-tńg-kang
釋義 翌日、隔天。
序號4隔轉年
序號 4
詞目 隔轉年
音讀 keh-tńg-nî
釋義 翌年、明年。第二年。
序號5輾轉
序號 5
詞目 輾轉
音讀 liàn-tńg
釋義 說話流利暢達。
序號6反輾轉
序號 6
詞目 反輾轉
音讀 píng-liàn-tńg
釋義 翻轉過來,通常用來指方向、位置、形勢、狀況等的改變。
序號7踅輾轉
序號 7
詞目 踅輾轉
音讀 se̍h-liàn-tńg
釋義 迴轉。將方向翻轉過來。
序號8四箍輾轉
序號 8
詞目 四箍輾轉
音讀 sì-khoo-liàn-tńg
釋義 四周、周遭。
序號9頭轉客
序號 9
詞目 頭轉客
音讀 thâu-tńg-kheh
釋義 出嫁的女兒結婚後第三日或十二日第一次回娘家。
序號10轉後頭
序號 10
詞目 轉後頭
音讀 tńg āu-thâu
釋義 回娘家。出嫁的女兒回到父母親的家裡。
序號11轉外家
序號 11
詞目 轉外家
音讀 tńg guā-ke
釋義 回娘家。出嫁的女兒回到父母親的家裡。
序號12轉去
序號 12
詞目 轉去
音讀 tńg--khì
釋義 回去。
序號13轉骨
序號 13
詞目 轉骨
音讀 tńg-kut
釋義 人在青春期發育成長,由孩童轉變為大人,性徵出現,具有生殖能力。
序號14轉來
序號 14
詞目 轉來
音讀 tńg--lâi
釋義 回來。
序號15轉來去
序號 15
詞目 轉來去
音讀 tńg--lâi-khì
釋義 回家。
序號16轉輪
序號 16
詞目 轉輪
音讀 tńg-lûn
釋義 眼珠上下左右轉動。
序號17轉踅
序號 17
詞目 轉踅
音讀 tńg-se̍h
釋義 轉身、轉圜。 周轉。資金的運轉。
序號18轉聲
序號 18
詞目 轉聲
音讀 tńg-siann
釋義 變聲。指男生在青春期發育時,聲音變沙啞或低沈。
序號19轉臍
序號 19
詞目 轉臍
音讀 tńg-tsâi
釋義 指生產後,把臍帶切斷的動作。
序號20轉喙
序號 20
詞目 轉喙
音讀 tńg-tshuì
釋義 改稱、改口。改變原來的稱呼。 改變原來的話題。
部分符合 「tńg 轉」 有32筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 反倒轉 huán-tò-tńg 反倒、反而。
2 隔轉日 keh-tńg-ji̍t/keh-tńg-li̍t 翌日、次日。第二天。
3 隔轉工 keh-tńg-kang 翌日、隔天。
4 隔轉年 keh-tńg-nî 翌年、明年。第二年。
5 輾轉 liàn-tńg 說話流利暢達。
6 反輾轉 píng-liàn-tńg 翻轉過來,通常用來指方向、位置、形勢、狀況等的改變。
7 踅輾轉 se̍h-liàn-tńg 迴轉。將方向翻轉過來。
8 四箍輾轉 sì-khoo-liàn-tńg 四周、周遭。
9 頭轉客 thâu-tńg-kheh 出嫁的女兒結婚後第三日或十二日第一次回娘家。
10 轉後頭 tńg āu-thâu 回娘家。出嫁的女兒回到父母親的家裡。
11 轉外家 tńg guā-ke 回娘家。出嫁的女兒回到父母親的家裡。
12 轉去 tńg--khì 回去。
13 轉骨 tńg-kut 人在青春期發育成長,由孩童轉變為大人,性徵出現,具有生殖能力。
14 轉來 tńg--lâi 回來。
15 轉來去 tńg--lâi-khì 回家。
16 轉輪 tńg-lûn 眼珠上下左右轉動。
17 轉踅 tńg-se̍h 轉身、轉圜。 周轉。資金的運轉。
18 轉聲 tńg-siann 變聲。指男生在青春期發育時,聲音變沙啞或低沈。
19 轉臍 tńg-tsâi 指生產後,把臍帶切斷的動作。
20 轉喙 tńg-tshuì 改稱、改口。改變原來的稱呼。 改變原來的話題。