ín 引

完全符合 「ín 引」 有1筆

序號1引
序號 1
詞目
音讀 ín
釋義 導領。 招來、挑起。
完全符合 「ín 引」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 ín 導領。 招來、挑起。

部分符合 「ín 引」 有20筆

序號1火引
序號 1
詞目 火引
音讀 hué-ín/hé-ín
釋義 引柴;引火用的小木片、小竹片或紙捻。
序號2引魂
序號 2
詞目 引魂
音讀 ín-hûn
釋義 指招回生者或死者之魂。
序號3引誘
序號 3
詞目 引誘
音讀 ín-iú
釋義 誘導、勾引。
序號4引起
序號 4
詞目 引起
音讀 ín-khí
釋義 引發、發動。
序號5引渡
序號 5
詞目 引渡
音讀 ín-tōo
釋義 他國罪犯居留在本國境內時,本國政府配合將罪犯送回該國,以接受追訴或懲處。但國際法中,原則上不引渡政治犯。源自日語「引き渡す(ひきわたす)」。
序號6引𤆬
序號 6
詞目 引𤆬
音讀 ín-tshuā
釋義 指引、帶領。
序號7勾引
序號 7
詞目 勾引
音讀 kau-ín
釋義 引誘。
序號8割引
序號 8
詞目 割引
音讀 kuah-ín
釋義 折扣。源自日語。 按售價減除幾成賣出。 附送、免費加贈。
序號9引言
序號 9
詞目 引言
音讀 ín-giân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10引發
序號 10
詞目 引發
音讀 ín-huat
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11引用
序號 11
詞目 引用
音讀 ín-iōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12引入
序號 12
詞目 引入
音讀 ín-ji̍p/ín-li̍p
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13引領
序號 13
詞目 引領
音讀 ín-líng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14引述
序號 14
詞目 引述
音讀 ín-su̍t
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15引進
序號 15
詞目 引進
音讀 ín-tsìn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16牽引
序號 16
詞目 牽引
音讀 khan-ín
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17吸引
序號 17
詞目 吸引
音讀 khip-ín
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18索引
序號 18
詞目 索引
音讀 sik-ín
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19指引
序號 19
詞目 指引
音讀 tsí-ín
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20東引鄉
序號 20
詞目 東引鄉
音讀 Tang-ín-hiong
釋義 連江縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
部分符合 「ín 引」 有20筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 火引 hué-ín/hé-ín 引柴;引火用的小木片、小竹片或紙捻。
2 引魂 ín-hûn 指招回生者或死者之魂。
3 引誘 ín-iú 誘導、勾引。
4 引起 ín-khí 引發、發動。
5 引渡 ín-tōo 他國罪犯居留在本國境內時,本國政府配合將罪犯送回該國,以接受追訴或懲處。但國際法中,原則上不引渡政治犯。源自日語「引き渡す(ひきわたす)」。
6 引𤆬 ín-tshuā 指引、帶領。
7 勾引 kau-ín 引誘。
8 割引 kuah-ín 折扣。源自日語。 按售價減除幾成賣出。 附送、免費加贈。
9 引言 ín-giân (臺華共同詞 ,無義項)
10 引發 ín-huat (臺華共同詞 ,無義項)
11 引用 ín-iōng (臺華共同詞 ,無義項)
12 引入 ín-ji̍p/ín-li̍p (臺華共同詞 ,無義項)
13 引領 ín-líng (臺華共同詞 ,無義項)
14 引述 ín-su̍t (臺華共同詞 ,無義項)
15 引進 ín-tsìn (臺華共同詞 ,無義項)
16 牽引 khan-ín (臺華共同詞 ,無義項)
17 吸引 khip-ín (臺華共同詞 ,無義項)
18 索引 sik-ín (臺華共同詞 ,無義項)
19 指引 tsí-ín (臺華共同詞 ,無義項)
20 東引鄉 Tang-ín-hiong 連江縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)