hiáu 曉

完全符合 「hiáu 曉」 有1筆

序號1曉
序號 1
詞目
音讀 hiáu
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
完全符合 「hiáu 曉」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 hiáu (單字不成詞者 ,無義項)

部分符合 「hiáu 曉」 有7筆

序號1袂曉
序號 1
詞目 袂曉
音讀 bē-hiáu/buē-hiáu
釋義 不會、不懂。
序號2袂曉衰
序號 2
詞目 袂曉衰
音讀 bē-hiáu-sue/buē-hiáu-sue
釋義 不知羞恥。
序號3會曉
序號 3
詞目 會曉
音讀 ē-hiáu
釋義 知道、懂得。有能力去做某件事。
序號4袂曉剃頭,拄著鬍鬚。
序號 4
詞目 袂曉剃頭,拄著鬍鬚。
音讀 Bē-hiáu thì-thâu, tú-tio̍h hôo-tshiu.
釋義 不會理髮,遇到大鬍子。理髮師技術還不夠純熟,首次上場就遇到一個大鬍子的客人,以致於手忙腳亂,不知道該如何是好。比喻在經驗不足的情況下,偏偏碰上了棘手的難題。
序號5會曉偷食,袂曉拭喙。
序號 5
詞目 會曉偷食,袂曉拭喙。
音讀 Ē-hiáu thau tsia̍h, bē-hiáu tshit tshuì.
釋義 只知道要偷吃,卻不知道要把嘴巴擦乾淨。比喻做壞事後,不懂得湮滅證據,讓人發現。
序號6勸恁有孝千萬句,袂曉有孝豬狗牛。
序號 6
詞目 勸恁有孝千萬句,袂曉有孝豬狗牛。
音讀 Khǹg lín iú-hàu tshian-bān kù, bē-hiáu iú-hàu ti káu gû.
釋義 千言萬語奉勸人孝順父母,不懂得孝順就像豬狗牛。勸人要懂得孝順,否則連畜牲都不如。
序號7少年袂曉想,食老毋成樣。
序號 7
詞目 少年袂曉想,食老毋成樣。
音讀 Siàu-liân bē-hiáu siūnn, tsia̍h-lāu m̄-tsiânn-iūnn.
釋義 年輕時思慮不周,等到老了生活堪憂。年輕時沒有做好生涯規劃,年老時便會落魄潦倒。意即少壯不努力,老大徒傷悲。用來勉勵人年輕時要有遠見,努力為未來鋪路。
部分符合 「hiáu 曉」 有7筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 袂曉 bē-hiáu/buē-hiáu 不會、不懂。
2 袂曉衰 bē-hiáu-sue/buē-hiáu-sue 不知羞恥。
3 會曉 ē-hiáu 知道、懂得。有能力去做某件事。
4 袂曉剃頭,拄著鬍鬚。 Bē-hiáu thì-thâu, tú-tio̍h hôo-tshiu. 不會理髮,遇到大鬍子。理髮師技術還不夠純熟,首次上場就遇到一個大鬍子的客人,以致於手忙腳亂,不知道該如何是好。比喻在經驗不足的情況下,偏偏碰上了棘手的難題。
5 會曉偷食,袂曉拭喙。 Ē-hiáu thau tsia̍h, bē-hiáu tshit tshuì. 只知道要偷吃,卻不知道要把嘴巴擦乾淨。比喻做壞事後,不懂得湮滅證據,讓人發現。
6 勸恁有孝千萬句,袂曉有孝豬狗牛。 Khǹg lín iú-hàu tshian-bān kù, bē-hiáu iú-hàu ti káu gû. 千言萬語奉勸人孝順父母,不懂得孝順就像豬狗牛。勸人要懂得孝順,否則連畜牲都不如。
7 少年袂曉想,食老毋成樣。 Siàu-liân bē-hiáu siūnn, tsia̍h-lāu m̄-tsiânn-iūnn. 年輕時思慮不周,等到老了生活堪憂。年輕時沒有做好生涯規劃,年老時便會落魄潦倒。意即少壯不努力,老大徒傷悲。用來勉勵人年輕時要有遠見,努力為未來鋪路。