lí 你

完全符合 「lí 你」 有1筆

序號1你
序號 1
詞目
音讀
釋義 第二人稱單數代名詞。 用在句尾,說成變調,表示有話沒說完。
完全符合 「lí 你」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 第二人稱單數代名詞。 用在句尾,說成變調,表示有話沒說完。

部分符合 「lí 你」 有5筆

序號1戲棚跤徛久就是你的。
序號 1
詞目 戲棚跤徛久就是你的。
音讀 Hì-pênn-kha khiā kú tō sī lí ê.
釋義 戲臺下站久了就是你的。勸人做事要有耐性,如能持之以恆,成功必屬於你的。
序號2過橋較濟你行路,食鹽較濟你食米。
序號 2
詞目 過橋較濟你行路,食鹽較濟你食米。
音讀 Kuè kiô khah tsē lí kiânn-lōo, tsia̍h iâm khah tsē lí tsia̍h bí.
釋義 走過的橋比你走過的路還多,吃過的鹽比你吃過的米還多。年長者常以此來自誇經驗豐富,倚老賣老。
序號3毛呼龜粿粽,紅包在你送。
序號 3
詞目 毛呼龜粿粽,紅包在你送。
音讀 Môo-honn ku kué tsàng, âng-pau tsāi lí sàng.
釋義 毛呼、紅龜粿、粽子,紅包隨便你包多少都可以。譏諷道士誦經時不專心,看著祭品隨口亂念,心中只有紅包。
序號4收瀾收予焦,予你生一个有𡳞脬。
序號 4
詞目 收瀾收予焦,予你生一个有𡳞脬。
音讀 Siu-nuā siu hōo ta, hōo lí senn tsi̍t ê ū lān-pha.
釋義 收涎收乾淨,讓你生一個男丁。「收瀾」是民間習俗,在嬰兒滿四個月時舉辦之儀式,目的是希望解決嬰兒流口水的毛病;「𡳞脬」是男性的生殖器,泛指男丁。此諺為嬰兒滿四個月時,長輩們替嬰兒收口水時所講的吉祥話,期望嬰兒的母親來年能添丁。
序號5臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
序號 5
詞目 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。
音讀 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē.
釋義 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。
部分符合 「lí 你」 有5筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 戲棚跤徛久就是你的。 Hì-pênn-kha khiā kú tō sī lí ê. 戲臺下站久了就是你的。勸人做事要有耐性,如能持之以恆,成功必屬於你的。
2 過橋較濟你行路,食鹽較濟你食米。 Kuè kiô khah tsē lí kiânn-lōo, tsia̍h iâm khah tsē lí tsia̍h bí. 走過的橋比你走過的路還多,吃過的鹽比你吃過的米還多。年長者常以此來自誇經驗豐富,倚老賣老。
3 毛呼龜粿粽,紅包在你送。 Môo-honn ku kué tsàng, âng-pau tsāi lí sàng. 毛呼、紅龜粿、粽子,紅包隨便你包多少都可以。譏諷道士誦經時不專心,看著祭品隨口亂念,心中只有紅包。
4 收瀾收予焦,予你生一个有𡳞脬。 Siu-nuā siu hōo ta, hōo lí senn tsi̍t ê ū lān-pha. 收涎收乾淨,讓你生一個男丁。「收瀾」是民間習俗,在嬰兒滿四個月時舉辦之儀式,目的是希望解決嬰兒流口水的毛病;「𡳞脬」是男性的生殖器,泛指男丁。此諺為嬰兒滿四個月時,長輩們替嬰兒收口水時所講的吉祥話,期望嬰兒的母親來年能添丁。
5 臭頭仔嘛會做皇帝,做總統你嘛有機會。 Tshàu-thâu-á mā ē tsò hông-tè, tsò tsóng-thóng lí mā ū ki-huē. 瘌痢頭也能當皇帝,當總統你也有機會。英雄不怕出身低,只要肯奮鬥,都可能有出頭天的機會。