í 以

完全符合 「í 以」 有1筆

序號1以
序號 1
詞目
音讀 í
釋義 憑藉、仰賴。 加在時間、空間詞之前,表示其界線。
完全符合 「í 以」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 í 憑藉、仰賴。 加在時間、空間詞之前,表示其界線。

部分符合 「í 以」 有14筆

序號1以後
序號 1
詞目 以後
音讀 í-āu
釋義 日後、以後、爾後 。指晚於某一段時間之後的時間。
序號2以及
序號 2
詞目 以及
音讀 í-ki̍p
釋義 與、和。
序號3以早
序號 3
詞目 以早
音讀 í-tsá
釋義 以前、從前。
序號4以前
序號 4
詞目 以前
音讀 í-tsîng
釋義 指早於某一段時間之前的時間。
序號5所以
序號 5
詞目 所以
音讀 sóo-í
釋義 用來連接前後兩個句子的相關因果關係,常和「因為」(in-uī)連用。
序號6以免
序號 6
詞目 以免
音讀 í-bián
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7以外
序號 7
詞目 以外
音讀 í-guā
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8以下
序號 8
詞目 以下
音讀 í-hā
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9以來
序號 9
詞目 以來
音讀 í-lâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號10以往
序號 10
詞目 以往
音讀 í-óng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號11以上
序號 11
詞目 以上
音讀 í-siōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號12以為
序號 12
詞目 以為
音讀 í-uî
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號13有史以來
序號 13
詞目 有史以來
音讀 iú-sú í-lâi
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14可以
序號 14
詞目 可以
音讀 khó-í
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「í 以」 有14筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 以後 í-āu 日後、以後、爾後 。指晚於某一段時間之後的時間。
2 以及 í-ki̍p 與、和。
3 以早 í-tsá 以前、從前。
4 以前 í-tsîng 指早於某一段時間之前的時間。
5 所以 sóo-í 用來連接前後兩個句子的相關因果關係,常和「因為」(in-uī)連用。
6 以免 í-bián (臺華共同詞 ,無義項)
7 以外 í-guā (臺華共同詞 ,無義項)
8 以下 í-hā (臺華共同詞 ,無義項)
9 以來 í-lâi (臺華共同詞 ,無義項)
10 以往 í-óng (臺華共同詞 ,無義項)
11 以上 í-siōng (臺華共同詞 ,無義項)
12 以為 í-uî (臺華共同詞 ,無義項)
13 有史以來 iú-sú í-lâi (臺華共同詞 ,無義項)
14 可以 khó-í (臺華共同詞 ,無義項)