• í

釋義

 1. 動詞 憑藉、仰賴。

  第1項釋義的用例:

  • 以你的經驗來看,這件代誌是按怎發生的?
   Í lí ê king-giām lâi khuànn, tsit kiānn tāi-tsì sī án-tsuánn huat-sing--ê?
   (以你的經驗來看,這件事是怎麼發生的?)
 2. 介詞 加在時間、空間詞之前,表示其界線。

  第2項釋義的用例:

  • 新店溪以南
   Sin-tiàm-khe í lâm
   (新店溪以南)
  • 三千以上
   sann-tshing í-siōng
   (三千以上)

分類

部首筆畫

人部 - 部首外3畫 - 共5畫