bé 尾

完全符合 「bé 尾」 有1筆

序號1尾
序號 1
詞目
音讀 bué/bé
釋義 鳥獸蟲魚等脊椎末梢突出的部分。 引申為事物的末端或是最後的部分。 殘餘的物品。 事物的結局。 計算魚類動物的單位。 倒數。
完全符合 「bé 尾」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 bué/bé 鳥獸蟲魚等脊椎末梢突出的部分。 引申為事物的末端或是最後的部分。 殘餘的物品。 事物的結局。 計算魚類動物的單位。 倒數。

部分符合 「bé 尾」 有88筆

序號1押尾
序號 1
詞目 押尾
音讀 ah-bué/ah-bé
釋義 殿後、押後。 最後。
序號2押尾手
序號 2
詞目 押尾手
音讀 ah-bué-tshiú/ah-bé-tshiú
釋義 最後。
序號3紅尾冬
序號 3
詞目 紅尾冬
音讀 âng-bué-tang/âng-bé-tang
釋義 烏面赤尾冬。魚類。體長側扁,呈橢圓形,全身灰褐色,腹部為銀白色,頭端尖細,眼大。分布在臺灣南部海域。
序號4後尾
序號 4
詞目 後尾
音讀 āu-bué/āu-bé
釋義 後面、後頭、後來。 後面、後頭。 後面的。
序號5後尾門
序號 5
詞目 後尾門
音讀 āu-bué-mn̂g/āu-bé-mn̂g
釋義 後門。
序號6目尾
序號 6
詞目 目尾
音讀 ba̍k-bué/ba̍k-bé
釋義 眼尾。雙眼的末端。 眼角餘光。偏斜的視線。 指眼神、眼色。
序號7無尾巷
序號 7
詞目 無尾巷
音讀 bô-bué-hāng/bô-bé-hāng
釋義 死巷、死胡同。只有一頭可以出入的巷子。
序號8尾仔
序號 8
詞目 尾仔
音讀 bué-á/bé-á
釋義 末端、末稍。 尾巴。 最後、後來。
序號9尾仔囝
序號 9
詞目 尾仔囝
音讀 bué-á-kiánn/bé-á-kiánn
釋義 么兒。排行最小的兒子。
序號10尾後
序號 10
詞目 尾後
音讀 bué-āu/bé-āu
釋義 末了、後面、後頭。指時間、空間上的順序較現在這個地方還要來得晚、來得後面的。
序號11尾牙
序號 11
詞目 尾牙
音讀 bué-gê/bé-gê
釋義 每逢初二、十六祭拜土地公稱做「做牙」﹔農曆十二月十六日為一年當中最後一次做牙,稱為「尾牙」。商家與公司行號通常會在這一天聚餐以犒賞員工。
序號12尾蝶
序號 12
詞目 尾蝶
音讀 bué-ia̍h/bé-ia̍h
釋義 蝴蝶、蚨蝶。昆蟲名。頭上有對複眼,兩隻單眼,複眼間細長的觸角司感覺。頭下方的口器,可伸長吸食花蜜。胸部著生三對步行腳,兩對翅膀。生長週分為卵、幼蟲、蛹及成蟲四個階段。種類繁多,約有九萬種,分布世界各地。
序號13尾二指
序號 13
詞目 尾二指
音讀 bué-jī-tsáinn/bé-lī-tsáinn
釋義 無名指。
序號14尾來
序號 14
詞目 尾來
音讀 bué--lâi/bé--lâi
釋義 到最後、結果。
序號15尾溜
序號 15
詞目 尾溜
音讀 bué-liu/bé-liu
釋義 事、物的末端、頂端。 動物的尾巴或人的屁股。 順序的最後、最終。
序號16尾幫車
序號 16
詞目 尾幫車
音讀 bué-pang-tshia/bé-pang-tshia
釋義 末班車。當天開出的最後一班車。
序號17尾聲
序號 17
詞目 尾聲
音讀 bué-siann/bé-siann
釋義 原指樂曲或套曲中的最後一樂章。現多用來指活動或事情快要結束的階段。 弦外之音、言外之意。
序號18尾胴骨
序號 18
詞目 尾胴骨
音讀 bué-tâng-kut/bé-tâng-kut
釋義 薦骨。位於脊柱下端,由五塊退化的椎骨癒合而成。形似三角,上接腰椎,下接尾骨,兩側與髖骨構成骨盆腔。
序號19尾指
序號 19
詞目 尾指
音讀 bué-tsáinn/bé-tsáinn
釋義 小指,手或腳的第五指。
序號20尾手
序號 20
詞目 尾手
音讀 bué-tshiú/bé-tshiú
釋義 最後,手中剩下的。
部分符合 「bé 尾」 有88筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 押尾 ah-bué/ah-bé 殿後、押後。 最後。
2 押尾手 ah-bué-tshiú/ah-bé-tshiú 最後。
3 紅尾冬 âng-bué-tang/âng-bé-tang 烏面赤尾冬。魚類。體長側扁,呈橢圓形,全身灰褐色,腹部為銀白色,頭端尖細,眼大。分布在臺灣南部海域。
4 後尾 āu-bué/āu-bé 後面、後頭、後來。 後面、後頭。 後面的。
5 後尾門 āu-bué-mn̂g/āu-bé-mn̂g 後門。
6 目尾 ba̍k-bué/ba̍k-bé 眼尾。雙眼的末端。 眼角餘光。偏斜的視線。 指眼神、眼色。
7 無尾巷 bô-bué-hāng/bô-bé-hāng 死巷、死胡同。只有一頭可以出入的巷子。
8 尾仔 bué-á/bé-á 末端、末稍。 尾巴。 最後、後來。
9 尾仔囝 bué-á-kiánn/bé-á-kiánn 么兒。排行最小的兒子。
10 尾後 bué-āu/bé-āu 末了、後面、後頭。指時間、空間上的順序較現在這個地方還要來得晚、來得後面的。
11 尾牙 bué-gê/bé-gê 每逢初二、十六祭拜土地公稱做「做牙」﹔農曆十二月十六日為一年當中最後一次做牙,稱為「尾牙」。商家與公司行號通常會在這一天聚餐以犒賞員工。
12 尾蝶 bué-ia̍h/bé-ia̍h 蝴蝶、蚨蝶。昆蟲名。頭上有對複眼,兩隻單眼,複眼間細長的觸角司感覺。頭下方的口器,可伸長吸食花蜜。胸部著生三對步行腳,兩對翅膀。生長週分為卵、幼蟲、蛹及成蟲四個階段。種類繁多,約有九萬種,分布世界各地。
13 尾二指 bué-jī-tsáinn/bé-lī-tsáinn 無名指。
14 尾來 bué--lâi/bé--lâi 到最後、結果。
15 尾溜 bué-liu/bé-liu 事、物的末端、頂端。 動物的尾巴或人的屁股。 順序的最後、最終。
16 尾幫車 bué-pang-tshia/bé-pang-tshia 末班車。當天開出的最後一班車。
17 尾聲 bué-siann/bé-siann 原指樂曲或套曲中的最後一樂章。現多用來指活動或事情快要結束的階段。 弦外之音、言外之意。
18 尾胴骨 bué-tâng-kut/bé-tâng-kut 薦骨。位於脊柱下端,由五塊退化的椎骨癒合而成。形似三角,上接腰椎,下接尾骨,兩側與髖骨構成骨盆腔。
19 尾指 bué-tsáinn/bé-tsáinn 小指,手或腳的第五指。
20 尾手 bué-tshiú/bé-tshiú 最後,手中剩下的。