tsáu 走

完全符合 「tsáu 走」 有1筆

序號1走
序號 1
詞目
音讀 tsáu
釋義 跑。 離開。 逃。 走動。 偏離。
完全符合 「tsáu 走」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 tsáu 跑。 離開。 逃。 走動。 偏離。

部分符合 「tsáu 走」 有49筆

序號1掠龜走鱉
序號 1
詞目 掠龜走鱉
音讀 lia̍h-ku-tsáu-pih
釋義 顧此失彼。注意這個卻忽略了那個。指不能全面兼顧。
序號2拋拋走
序號 2
詞目 拋拋走
音讀 pha-pha-tsáu
釋義 四處亂跑。
序號3捒走
序號 3
詞目 捒走
音讀 sak-tsáu
釋義 推走。
序號4相𤆬走
序號 4
詞目 相𤆬走
音讀 sio-tshuā-tsáu
釋義 私奔。未經家長同意便與所愛的人一起離家遠走。
序號5偷走
序號 5
詞目 偷走
音讀 thau-tsáu
釋義 暗地裡、趁人不注意時逃走、逃跑。
序號6偷走學
序號 6
詞目 偷走學
音讀 thau-tsáu-o̍h
釋義 逃學。學生無故不到學校上課,在外遊蕩。
序號7偷走厝
序號 7
詞目 偷走厝
音讀 thau-tsáu-tshù
釋義 蹺家。因為某種原因而離家出走。
序號8脫走
序號 8
詞目 脫走
音讀 thuat-tsáu
釋義 脫逃、溜走。
序號9逃走
序號 9
詞目 逃走
音讀 tô-tsáu
釋義 離開、跑走。
序號10走馬燈
序號 10
詞目 走馬燈
音讀 tsáu-bé-ting
釋義 一種有彩繪的燈飾。以木或竹條為軸,圍一個圓筒紙輪,紙輪中放置蠟燭,燭火點燃後,因為紙輪受空氣對流的影響就會旋轉。
序號11走袂開跤
序號 11
詞目 走袂開跤
音讀 tsáu-bē-khui-kha/tsáu-buē-khui-kha
釋義 分不開身。
序號12走袂離
序號 12
詞目 走袂離
音讀 tsáu-bē-lī/tsáu-buē-lī
釋義 脫逃不了或閃躲不及。
序號13走味
序號 13
詞目 走味
音讀 tsáu-bī
釋義 失去原味或失去應有的味道。
序號14走無路
序號 14
詞目 走無路
音讀 tsáu-bô-lōo
釋義 無路可逃。
序號15走音
序號 15
詞目 走音
音讀 tsáu-im
釋義 唱歌或樂器不合音調。 講話有腔調。
序號16走江湖
序號 16
詞目 走江湖
音讀 tsáu-kang-ôo
釋義 闖蕩江湖。
序號17走狗
序號 17
詞目 走狗
音讀 tsáu-káu
釋義 受人差使而協助作惡的人。
序號18走街仔仙
序號 18
詞目 走街仔仙
音讀 tsáu-ke-á-sian/tsáu-kue-á-sian
釋義 江湖郎中、江湖術士、蒙古大夫。指未受過正式的醫學訓練而幫人看病的人,通常醫術不精。
序號19走路
序號 19
詞目 走路
音讀 tsáu-lōo
釋義 跑路、逃亡。
序號20走學
序號 20
詞目 走學
音讀 tsáu-o̍h
釋義 逃學、翹課。
部分符合 「tsáu 走」 有49筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 掠龜走鱉 lia̍h-ku-tsáu-pih 顧此失彼。注意這個卻忽略了那個。指不能全面兼顧。
2 拋拋走 pha-pha-tsáu 四處亂跑。
3 捒走 sak-tsáu 推走。
4 相𤆬走 sio-tshuā-tsáu 私奔。未經家長同意便與所愛的人一起離家遠走。
5 偷走 thau-tsáu 暗地裡、趁人不注意時逃走、逃跑。
6 偷走學 thau-tsáu-o̍h 逃學。學生無故不到學校上課,在外遊蕩。
7 偷走厝 thau-tsáu-tshù 蹺家。因為某種原因而離家出走。
8 脫走 thuat-tsáu 脫逃、溜走。
9 逃走 tô-tsáu 離開、跑走。
10 走馬燈 tsáu-bé-ting 一種有彩繪的燈飾。以木或竹條為軸,圍一個圓筒紙輪,紙輪中放置蠟燭,燭火點燃後,因為紙輪受空氣對流的影響就會旋轉。
11 走袂開跤 tsáu-bē-khui-kha/tsáu-buē-khui-kha 分不開身。
12 走袂離 tsáu-bē-lī/tsáu-buē-lī 脫逃不了或閃躲不及。
13 走味 tsáu-bī 失去原味或失去應有的味道。
14 走無路 tsáu-bô-lōo 無路可逃。
15 走音 tsáu-im 唱歌或樂器不合音調。 講話有腔調。
16 走江湖 tsáu-kang-ôo 闖蕩江湖。
17 走狗 tsáu-káu 受人差使而協助作惡的人。
18 走街仔仙 tsáu-ke-á-sian/tsáu-kue-á-sian 江湖郎中、江湖術士、蒙古大夫。指未受過正式的醫學訓練而幫人看病的人,通常醫術不精。
19 走路 tsáu-lōo 跑路、逃亡。
20 走學 tsáu-o̍h 逃學、翹課。