• tsáu

釋義

 1. 動詞 跑。

  第1項釋義的用例:

  • 伊走無去矣。
   I tsáu bô--khì--ah.
   (他跑得不見蹤影了。)
  • 緊走!
   Kín tsáu!
   (快跑!)
 2. 動詞 離開。

  第2項釋義的用例:

  • 伊才走無偌久。
   I tsiah tsáu bô-guā-kú.
   (他剛離開不久。)
 3. 動詞 逃。

  第3項釋義的用例:

  • 好膽莫走!
   Hó-tánn mài tsáu!
   (有膽就不要逃跑!)
  • 走無路
   tsáu bô-lōo
   (無路可逃)
 4. 動詞 走動。

  第4項釋義的用例:

  • 出外四界走
   tshut-guā sì-kè tsáu
   (到外地四處遊走)
 5. 動詞 偏離。

  第5項釋義的用例:

  • 走音
   tsáu-im
   (走調)
  • 走精
   tsáu-tsing
   (走樣)

又見音

分類

部首筆畫

走部 - 部首外0畫 - 共7畫