táu 斗

完全符合 「táu 斗」 有1筆

序號1斗
序號 1
詞目
音讀 táu
釋義 計算容量的單位。十升為一斗。 形狀似斗的盛物器具及身體部位。 次、回。計算次數的單位。
完全符合 「táu 斗」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 táu 計算容量的單位。十升為一斗。 形狀似斗的盛物器具及身體部位。 次、回。計算次數的單位。

部分符合 「táu 斗」 有45筆

序號1後斗
序號 1
詞目 後斗
音讀 āu-táu
釋義 指小貨車或轎車上專門用來裝載貨物的廂形部分。
序號2墨斗
序號 2
詞目 墨斗
音讀 ba̍k-táu
釋義 木匠用來打直線的器具。從墨斗中拉出墨線,放在木材上,兩頭固定繃緊,提起墨繩趁著彈力就打上了黑線。 有的地區用來指稱一種海中生物,也就是「墨魚」。
序號3米斗
序號 3
詞目 米斗
音讀 bí-táu
釋義 用來量米的容器,可量一斗的米。一斗等於十公升。
序號4好喙斗
序號 4
詞目 好喙斗
音讀 hó-tshuì-táu
釋義 形容不挑食,什麼都吃。
序號5戽斗
序號 5
詞目 戽斗
音讀 hòo-táu
釋義 農家用來舀水的器具,形狀略似斗狀。 下排齒比上排齒突出的嘴形。俗稱「地包天」。
序號6戽斗的
序號 6
詞目 戽斗的
音讀 hòo-táu--ê
釋義 指下巴長又向外突出的人。
序號7尿斗
序號 7
詞目 尿斗
音讀 jiō-táu/liō-táu
釋義 承接小便的器皿或桶子。
序號8跤斗
序號 8
詞目 跤斗
音讀 kha-táu
釋義 洗腳用的木桶或木盆。
序號9尻川斗
序號 9
詞目 尻川斗
音讀 kha-tshng-táu
釋義 屁股、臀部。指髖骨骨盤的部位。
序號10金斗
序號 10
詞目 金斗
音讀 kim-táu
釋義 骨罈、骨灰罈。用來盛裝死者骨灰或骨頭的容器。
序號11金斗甕仔
序號 11
詞目 金斗甕仔
音讀 kim-táu-àng-á
釋義 骨罈、骨灰罈。用來盛裝死者骨灰或骨頭的容器。
序號12內山斗底
序號 12
詞目 內山斗底
音讀 lāi-suann-táu-té/lāi-suann-táu-tué
釋義 深山窮谷。偏僻荒涼的深山野谷。
序號13門斗
序號 13
詞目 門斗
音讀 mn̂g-táu
釋義 門框。
序號14拋輾斗
序號 14
詞目 拋輾斗
音讀 pha-liàn-táu
釋義 翻筋斗。以頭頂地,翻身過去。
序號15歹喙斗
序號 15
詞目 歹喙斗
音讀 pháinn-tshuì-táu
釋義 挑嘴。形容人對食物很挑剔。 口德不好。
序號16捀斗
序號 16
詞目 捀斗
音讀 phâng-táu
釋義 喪禮中,由長子或者長孫捧著裝神主牌的木斗。
序號17飯斗
序號 17
詞目 飯斗
音讀 pn̄g-táu
釋義 飯桶。盛飯的用具。
序號18畚斗
序號 18
詞目 畚斗
音讀 pùn-táu
釋義 掃地時用來盛塵土、垃圾的器具。木頭做的叫「畚斗」,竹篾做的叫做「畚箕」。
序號19踏斗
序號 19
詞目 踏斗
音讀 ta̍h-táu
釋義 睡床前的踏腳臺。
序號20斗仔
序號 20
詞目 斗仔
音讀 táu-á
釋義 形狀像斗的容器。
部分符合 「táu 斗」 有45筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 後斗 āu-táu 指小貨車或轎車上專門用來裝載貨物的廂形部分。
2 墨斗 ba̍k-táu 木匠用來打直線的器具。從墨斗中拉出墨線,放在木材上,兩頭固定繃緊,提起墨繩趁著彈力就打上了黑線。 有的地區用來指稱一種海中生物,也就是「墨魚」。
3 米斗 bí-táu 用來量米的容器,可量一斗的米。一斗等於十公升。
4 好喙斗 hó-tshuì-táu 形容不挑食,什麼都吃。
5 戽斗 hòo-táu 農家用來舀水的器具,形狀略似斗狀。 下排齒比上排齒突出的嘴形。俗稱「地包天」。
6 戽斗的 hòo-táu--ê 指下巴長又向外突出的人。
7 尿斗 jiō-táu/liō-táu 承接小便的器皿或桶子。
8 跤斗 kha-táu 洗腳用的木桶或木盆。
9 尻川斗 kha-tshng-táu 屁股、臀部。指髖骨骨盤的部位。
10 金斗 kim-táu 骨罈、骨灰罈。用來盛裝死者骨灰或骨頭的容器。
11 金斗甕仔 kim-táu-àng-á 骨罈、骨灰罈。用來盛裝死者骨灰或骨頭的容器。
12 內山斗底 lāi-suann-táu-té/lāi-suann-táu-tué 深山窮谷。偏僻荒涼的深山野谷。
13 門斗 mn̂g-táu 門框。
14 拋輾斗 pha-liàn-táu 翻筋斗。以頭頂地,翻身過去。
15 歹喙斗 pháinn-tshuì-táu 挑嘴。形容人對食物很挑剔。 口德不好。
16 捀斗 phâng-táu 喪禮中,由長子或者長孫捧著裝神主牌的木斗。
17 飯斗 pn̄g-táu 飯桶。盛飯的用具。
18 畚斗 pùn-táu 掃地時用來盛塵土、垃圾的器具。木頭做的叫「畚斗」,竹篾做的叫做「畚箕」。
19 踏斗 ta̍h-táu 睡床前的踏腳臺。
20 斗仔 táu-á 形狀像斗的容器。