kán 簡

完全符合 「kán 簡」 有2筆

序號1簡
序號 1
詞目
音讀 kán
釋義 (單字不成詞者 ,無義項)
序號2簡
序號 2
詞目
音讀 Kán
釋義 附錄-百家姓
完全符合 「kán 簡」 有2筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kán (單字不成詞者 ,無義項)
2 Kán 附錄-百家姓

部分符合 「kán 簡」 有9筆

序號1簡單
序號 1
詞目 簡單
音讀 kán-tan
釋義 單純清楚不複雜。 平凡。
序號2簡化
序號 2
詞目 簡化
音讀 kán-huà
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號3簡介
序號 3
詞目 簡介
音讀 kán-kài
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號4簡便
序號 4
詞目 簡便
音讀 kán-piān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號5簡報
序號 5
詞目 簡報
音讀 kán-pò
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號6簡體字
序號 6
詞目 簡體字
音讀 kán-thé-jī/kán-thé-lī
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號7簡稱
序號 7
詞目 簡稱
音讀 kán-tshing
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號8簡章
序號 8
詞目 簡章
音讀 kán-tsiong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號9張簡
序號 9
詞目 張簡
音讀 Tiunn-Kán
釋義 附錄-百家姓
部分符合 「kán 簡」 有9筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 簡單 kán-tan 單純清楚不複雜。 平凡。
2 簡化 kán-huà (臺華共同詞 ,無義項)
3 簡介 kán-kài (臺華共同詞 ,無義項)
4 簡便 kán-piān (臺華共同詞 ,無義項)
5 簡報 kán-pò (臺華共同詞 ,無義項)
6 簡體字 kán-thé-jī/kán-thé-lī (臺華共同詞 ,無義項)
7 簡稱 kán-tshing (臺華共同詞 ,無義項)
8 簡章 kán-tsiong (臺華共同詞 ,無義項)
9 張簡 Tiunn-Kán 附錄-百家姓