kái 改

完全符合 「kái 改」 有1筆

序號1改
序號 1
詞目
音讀 kái
釋義 轉變。 戒、戒除。 悔悟。 修正、批閱。 計算次數的單位。
完全符合 「kái 改」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kái 轉變。 戒、戒除。 悔悟。 修正、批閱。 計算次數的單位。

部分符合 「kái 改」 有26筆

序號1後改
序號 1
詞目 後改
音讀 āu-kái
釋義 下次、下回。
序號2改薰
序號 2
詞目 改薰
音讀 kái-hun
釋義 戒菸。
序號3改革
序號 3
詞目 改革
音讀 kái-kik
釋義 革新、變革。把事物中舊而不合理的部分改成新的、適合客觀環境的。
序號4改良
序號 4
詞目 改良
音讀 kái-liông
釋義 改善、改進。把原本不好的地方加以改進,使它變好。
序號5改變
序號 5
詞目 改變
音讀 kái-piàn
釋義 更改、變動。
序號6改途
序號 6
詞目 改途
音讀 kái-tôo
釋義 改行。換職業。
序號7改酒
序號 7
詞目 改酒
音讀 kái-tsiú
釋義 戒酒。禁絕飲酒。
序號8改裝
序號 8
詞目 改裝
音讀 kái-tsong
釋義 改變機器、器具等原來的裝置。 房屋改變裝潢或重新裝潢。
序號9改換
序號 9
詞目 改換
音讀 kái-uānn
釋義 改變轉換。
序號10改運
序號 10
詞目 改運
音讀 kái-ūn
釋義 民間信仰上改變原來的命運或運氣的儀式。多藉助算命先生或江湖術士的操作。
序號11修改
序號 11
詞目 修改
音讀 siu-kái
釋義 修正、改正。
序號12頂改
序號 12
詞目 頂改
音讀 tíng-kái
釋義 上次、上回。
序號13改用
序號 13
詞目 改用
音讀 kái-iōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號14改建
序號 14
詞目 改建
音讀 kái-kiàn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號15改編
序號 15
詞目 改編
音讀 kái-pian
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號16改寫
序號 16
詞目 改寫
音讀 kái-siá
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17改善
序號 17
詞目 改善
音讀 kái-siān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18改選
序號 18
詞目 改選
音讀 kái-suán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19改制
序號 19
詞目 改制
音讀 kái-tsè
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20改進
序號 20
詞目 改進
音讀 kái-tsìn
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「kái 改」 有26筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 後改 āu-kái 下次、下回。
2 改薰 kái-hun 戒菸。
3 改革 kái-kik 革新、變革。把事物中舊而不合理的部分改成新的、適合客觀環境的。
4 改良 kái-liông 改善、改進。把原本不好的地方加以改進,使它變好。
5 改變 kái-piàn 更改、變動。
6 改途 kái-tôo 改行。換職業。
7 改酒 kái-tsiú 戒酒。禁絕飲酒。
8 改裝 kái-tsong 改變機器、器具等原來的裝置。 房屋改變裝潢或重新裝潢。
9 改換 kái-uānn 改變轉換。
10 改運 kái-ūn 民間信仰上改變原來的命運或運氣的儀式。多藉助算命先生或江湖術士的操作。
11 修改 siu-kái 修正、改正。
12 頂改 tíng-kái 上次、上回。
13 改用 kái-iōng (臺華共同詞 ,無義項)
14 改建 kái-kiàn (臺華共同詞 ,無義項)
15 改編 kái-pian (臺華共同詞 ,無義項)
16 改寫 kái-siá (臺華共同詞 ,無義項)
17 改善 kái-siān (臺華共同詞 ,無義項)
18 改選 kái-suán (臺華共同詞 ,無義項)
19 改制 kái-tsè (臺華共同詞 ,無義項)
20 改進 kái-tsìn (臺華共同詞 ,無義項)