kui 規

完全符合 「kui 規」 有1筆

序號1規
序號 1
詞目
音讀 kui
釋義 畫圓形的器具。 法度、條文。 整個。完全的,全部的。 規劃。
完全符合 「kui 規」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 kui 畫圓形的器具。 法度、條文。 整個。完全的,全部的。 規劃。

部分符合 「kui 規」 有34筆

序號1規面
序號 1
詞目 規面
音讀 kui bīn
釋義 一整面、全面。 整張臉。
序號2規模
序號 2
詞目 規模
音讀 kui-bôo
釋義 格局、規模。
序號3規个
序號 3
詞目 規个
音讀 kui-ê
釋義 整個。
序號4規工
序號 4
詞目 規工
音讀 kui-kang
釋義 一整天、成天。
序號5規家伙仔
序號 5
詞目 規家伙仔
音讀 kui-ke-hué-á/kui-ke-hé-á
釋義 全家人。
序號6規氣
序號 6
詞目 規氣
音讀 kui-khì
釋義 乾脆。做事直接乾脆,不拖泥帶水。 乾脆。
序號7規矩
序號 7
詞目 規矩
音讀 kui-kí/kui-kú
釋義 行為、處事的法度、準則。 形容人的行為端正老實。
序號8規路
序號 8
詞目 規路
音讀 kui-lōo
釋義 整條路上、一路上。
序號9規律
序號 9
詞目 規律
音讀 kui-lu̍t
釋義 規則、條律。
序號10規年迵天
序號 10
詞目 規年迵天
音讀 kui-nî-thàng-thinn
釋義 一整年。
序號11規腹火
序號 11
詞目 規腹火
音讀 kui-pak-hué/kui-pak-hé
釋義 滿腔怒火。整個肚子都是火,表示非常生氣。
序號12規爿
序號 12
詞目 規爿
音讀 kui-pîng
釋義 整邊或整個半邊。
序號13規晡
序號 13
詞目 規晡
音讀 kui-poo
釋義 很久、半天。
序號14規半晡
序號 14
詞目 規半晡
音讀 kui-puànn-poo
釋義 大半天、老半天,指一天當中的一段長時間。
序號15規世人
序號 15
詞目 規世人
音讀 kui-sì-lâng
釋義 一生、一輩子。
序號16規心
序號 16
詞目 規心
音讀 kui-sim
釋義 一心。專一其心,全心全意。
序號17規身軀
序號 17
詞目 規身軀
音讀 kui-sin-khu
釋義 全身、整身。
序號18規山坪
序號 18
詞目 規山坪
音讀 kui-suann-phiânn
釋義 滿山遍野。 比喻到處都是。
序號19規陣
序號 19
詞目 規陣
音讀 kui-tīn
釋義 整群。
序號20規定
序號 20
詞目 規定
音讀 kui-tīng
釋義 制定規則,作為行為的規範。 規則的內容。
部分符合 「kui 規」 有34筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 規面 kui bīn 一整面、全面。 整張臉。
2 規模 kui-bôo 格局、規模。
3 規个 kui-ê 整個。
4 規工 kui-kang 一整天、成天。
5 規家伙仔 kui-ke-hué-á/kui-ke-hé-á 全家人。
6 規氣 kui-khì 乾脆。做事直接乾脆,不拖泥帶水。 乾脆。
7 規矩 kui-kí/kui-kú 行為、處事的法度、準則。 形容人的行為端正老實。
8 規路 kui-lōo 整條路上、一路上。
9 規律 kui-lu̍t 規則、條律。
10 規年迵天 kui-nî-thàng-thinn 一整年。
11 規腹火 kui-pak-hué/kui-pak-hé 滿腔怒火。整個肚子都是火,表示非常生氣。
12 規爿 kui-pîng 整邊或整個半邊。
13 規晡 kui-poo 很久、半天。
14 規半晡 kui-puànn-poo 大半天、老半天,指一天當中的一段長時間。
15 規世人 kui-sì-lâng 一生、一輩子。
16 規心 kui-sim 一心。專一其心,全心全意。
17 規身軀 kui-sin-khu 全身、整身。
18 規山坪 kui-suann-phiânn 滿山遍野。 比喻到處都是。
19 規陣 kui-tīn 整群。
20 規定 kui-tīng 制定規則,作為行為的規範。 規則的內容。