khai 開

完全符合 「khai 開」 有1筆

序號1開
序號 1
詞目
音讀 khai
釋義 花錢。 張開、綻放。 起始。 發展、開闢。 嫖妓。
完全符合 「khai 開」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 khai 花錢。 張開、綻放。 起始。 發展、開闢。 嫖妓。

部分符合 「khai 開」 有34筆

序號1𠢕開
序號 1
詞目 𠢕開
音讀 gâu khai
釋義 指一個人花錢如流水、揮霍無度。
序號2開幕
序號 2
詞目 開幕
音讀 khai-bōo
釋義 指戲劇或節目開演。 開張。指新的商店開始營業。
序號3開業
序號 3
詞目 開業
音讀 khai-gia̍p
釋義 指醫院、商店、公司等開張,第一天營業。 指醫師、律師自行執業。
序號4開學
序號 4
詞目 開學
音讀 khai-ha̍k
釋義 一學期課業開始。
序號5開放
序號 5
詞目 開放
音讀 khai-hòng
釋義 針對特殊地區,取消不必要的禁制,任人自由活動。
序號6開發
序號 6
詞目 開發
音讀 khai-huat
釋義 有計畫的開拓新的事物。
序號7開用
序號 7
詞目 開用
音讀 khai-īng
釋義 花費、開支。
序號8開講
序號 8
詞目 開講
音讀 khai-káng
釋義 閒談聊天。 開始演講。
序號9開口
序號 9
詞目 開口
音讀 khai-kháu
釋義 啟齒。
序號10開墾
序號 10
詞目 開墾
音讀 khai-khún
釋義 開闢未經開發過的荒地。
序號11開基
序號 11
詞目 開基
音讀 khai-ki
釋義 創立、開創基業。
序號12開基祖
序號 12
詞目 開基祖
音讀 khai-ki-tsóo
釋義 始祖、鼻祖。
序號13開關
序號 13
詞目 開關
音讀 khai-kuan
釋義 接通、中斷或轉換電流的設備。
序號14開銷
序號 14
詞目 開銷
音讀 khai-siau
釋義 開支。所支付出去的金錢。
序號15開張
序號 15
詞目 開張
音讀 khai-tiong
釋義 開始營業。
序號16開查某
序號 16
詞目 開查某
音讀 khai-tsa-bóo
釋義 嫖妓。
序號17開錢
序號 17
詞目 開錢
音讀 khai-tsînn
釋義 花錢、破費。
序號18公開
序號 18
詞目 公開
音讀 kong-khai
釋義 揭露、不加掩飾。 開放的,人人可見的。
序號19疏開
序號 19
詞目 疏開
音讀 soo-khai
釋義 疏散。戰爭時因躲避空襲而疏散到鄉間。 開溜。
序號20開朗
序號 20
詞目 開朗
音讀 khai-lóng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「khai 開」 有34筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 𠢕開 gâu khai 指一個人花錢如流水、揮霍無度。
2 開幕 khai-bōo 指戲劇或節目開演。 開張。指新的商店開始營業。
3 開業 khai-gia̍p 指醫院、商店、公司等開張,第一天營業。 指醫師、律師自行執業。
4 開學 khai-ha̍k 一學期課業開始。
5 開放 khai-hòng 針對特殊地區,取消不必要的禁制,任人自由活動。
6 開發 khai-huat 有計畫的開拓新的事物。
7 開用 khai-īng 花費、開支。
8 開講 khai-káng 閒談聊天。 開始演講。
9 開口 khai-kháu 啟齒。
10 開墾 khai-khún 開闢未經開發過的荒地。
11 開基 khai-ki 創立、開創基業。
12 開基祖 khai-ki-tsóo 始祖、鼻祖。
13 開關 khai-kuan 接通、中斷或轉換電流的設備。
14 開銷 khai-siau 開支。所支付出去的金錢。
15 開張 khai-tiong 開始營業。
16 開查某 khai-tsa-bóo 嫖妓。
17 開錢 khai-tsînn 花錢、破費。
18 公開 kong-khai 揭露、不加掩飾。 開放的,人人可見的。
19 疏開 soo-khai 疏散。戰爭時因躲避空襲而疏散到鄉間。 開溜。
20 開朗 khai-lóng (臺華共同詞 ,無義項)