kha 跤

部分符合 「kha 跤」 有173筆

序號161龜跤龜內肉。
序號 161
詞目 龜跤龜內肉。
音讀 Ku-kha ku-lāi bah.
釋義 龜腳也是龜本身的肉。比喻手心手背都是肉。 比喻所獲得的利益,實際上是來自本身。羊毛出在羊身上。
序號162龜跤趖出來。
序號 162
詞目 龜跤趖出來。
音讀 Ku-kha sô--tshut-lâi.
釋義 烏龜伸出腳來。比喻人隱藏自己的圖謀或詭計,在他要遂行陰謀或行動時,陰謀暴露出來。即露出馬腳。
序號163人兩跤,錢四跤。
序號 163
詞目 人兩跤,錢四跤。
音讀 Lâng nn̄g kha, tsînn sì kha.
釋義 人只有兩條腿,錢有四條腿,兩條腿跑得慢,四條腿跑得快,兩條腿的人永遠追不上四條腿的錢。比喻賺錢不易。
序號164棚頂做甲流汗,棚跤嫌甲流瀾。
序號 164
詞目 棚頂做甲流汗,棚跤嫌甲流瀾。
音讀 Pênn-tíng tsò kah lâu-kuānn, pênn-kha hiâm kah lâu-nuā.
釋義 戲台上的演員演得汗流浹背,戲台下的觀眾批評得口沫橫飛。意指做事的人做得滿頭大汗,卻被批評得一無是處。比喻開口批評容易,實際去做卻很困難;或指用心盡力地做事情,得不到讚美,反而遭到別人的批評與指責。
序號165三跤步一坎店。
序號 165
詞目 三跤步一坎店。
音讀 Sann kha-pōo tsi̍t khám tiàm.
釋義 走三步就有一間店。形容市景繁榮,商店林立。 意指同類的店鋪多,同行之間的競爭很激烈。
序號166三人共五目,日後無長短跤話。
序號 166
詞目 三人共五目,日後無長短跤話。
音讀 Sann lâng kāng gōo ba̍k, ji̍t-āu bô tn̂g-té-kha-uē.
釋義 三個人總共五隻眼睛,以後不能再說長道短。原故事為媒人婆替兩腳一長一短的青年,與瞎了一隻眼的女子相親,媒人為促成婚事,故意隱藏雙方的缺陷,在結婚前以雙關語說在場三人總共五隻眼睛,決定的事情日後便不得再說長就短。比喻共同商議後所做的決定,事後不得反悔。
序號167仙人拍鼓有時錯,跤步踏差啥人無?
序號 167
詞目 仙人拍鼓有時錯,跤步踏差啥人無?
音讀 Sian-jîn phah kóo iú sî tshò, kha-pōo ta̍h-tsha siánn-lâng bô?
釋義 神仙打鼓有時候也會出錯,人走路也難免跌跤會走偏。指再厲害的人難免也會出差錯。
序號168臺灣錢,淹跤目。
序號 168
詞目 臺灣錢,淹跤目。
音讀 Tâi-uân tsînn, im kha-ba̍k.
釋義 臺灣地上的錢多到蓋住腳踝。比喻臺灣遍地錢財、容易謀生。
序號169桌頂食飯,桌跤放屎。
序號 169
詞目 桌頂食飯,桌跤放屎。
音讀 Toh-tíng tsia̍h-pn̄g, toh-kha pàng-sái.
釋義 人家請你吃飯,卻在桌底下排泄糞便。引申為受人恩惠而不知報答,反而做出對不起恩人的事情。
序號170菜蟲食菜,菜跤死。
序號 170
詞目 菜蟲食菜,菜跤死。
音讀 Tshài thâng tsia̍h tshài, tshài-kha sí.
釋義 菜蟲吃菜葉,死於菜株下。勸人勿作奸犯科,否則最後終將玩火自焚。
序號171食甜食鹹,臭跤鼻臁。
序號 171
詞目 食甜食鹹,臭跤鼻臁。
音讀 Tsia̍h tinn tsia̍h kiâm, tshàu kha-phīnn-liâm.
釋義 又吃甜的又吃鹹的,小腿前面會生瘡。用來勸誡人飲食要有節度,注意均衡的營養和衛生。「跤鼻臁」是小腿脛骨,與食物沒有直接關係,僅是順口的比喻。
序號172錢四跤,人兩跤。
序號 172
詞目 錢四跤,人兩跤。
音讀 Tsînn sì kha, lâng nn̄g kha.
釋義 錢有四條腿,人只有兩條腿。以錢的腿比人腿多,跑得比人快,來比喻賺錢的辛苦與不易。
序號173上踏枋,上眠床,無洗跤睏中央。
序號 173
詞目 上踏枋,上眠床,無洗跤睏中央。
音讀 Tsiūnn ta̍h-pang, tsiūnn bîn-tshn̂g, bô sé kha khùn tiong-ng.
釋義 踩上床前的踏板,接著上了床,不但沒洗腳還睡在床中央。比喻得寸進尺,欺人太甚。
部分符合 「kha 跤」 有173筆
序號 詞目 音讀 釋義
161 龜跤龜內肉。 Ku-kha ku-lāi bah. 龜腳也是龜本身的肉。比喻手心手背都是肉。 比喻所獲得的利益,實際上是來自本身。羊毛出在羊身上。
162 龜跤趖出來。 Ku-kha sô--tshut-lâi. 烏龜伸出腳來。比喻人隱藏自己的圖謀或詭計,在他要遂行陰謀或行動時,陰謀暴露出來。即露出馬腳。
163 人兩跤,錢四跤。 Lâng nn̄g kha, tsînn sì kha. 人只有兩條腿,錢有四條腿,兩條腿跑得慢,四條腿跑得快,兩條腿的人永遠追不上四條腿的錢。比喻賺錢不易。
164 棚頂做甲流汗,棚跤嫌甲流瀾。 Pênn-tíng tsò kah lâu-kuānn, pênn-kha hiâm kah lâu-nuā. 戲台上的演員演得汗流浹背,戲台下的觀眾批評得口沫橫飛。意指做事的人做得滿頭大汗,卻被批評得一無是處。比喻開口批評容易,實際去做卻很困難;或指用心盡力地做事情,得不到讚美,反而遭到別人的批評與指責。
165 三跤步一坎店。 Sann kha-pōo tsi̍t khám tiàm. 走三步就有一間店。形容市景繁榮,商店林立。 意指同類的店鋪多,同行之間的競爭很激烈。
166 三人共五目,日後無長短跤話。 Sann lâng kāng gōo ba̍k, ji̍t-āu bô tn̂g-té-kha-uē. 三個人總共五隻眼睛,以後不能再說長道短。原故事為媒人婆替兩腳一長一短的青年,與瞎了一隻眼的女子相親,媒人為促成婚事,故意隱藏雙方的缺陷,在結婚前以雙關語說在場三人總共五隻眼睛,決定的事情日後便不得再說長就短。比喻共同商議後所做的決定,事後不得反悔。
167 仙人拍鼓有時錯,跤步踏差啥人無? Sian-jîn phah kóo iú sî tshò, kha-pōo ta̍h-tsha siánn-lâng bô? 神仙打鼓有時候也會出錯,人走路也難免跌跤會走偏。指再厲害的人難免也會出差錯。
168 臺灣錢,淹跤目。 Tâi-uân tsînn, im kha-ba̍k. 臺灣地上的錢多到蓋住腳踝。比喻臺灣遍地錢財、容易謀生。
169 桌頂食飯,桌跤放屎。 Toh-tíng tsia̍h-pn̄g, toh-kha pàng-sái. 人家請你吃飯,卻在桌底下排泄糞便。引申為受人恩惠而不知報答,反而做出對不起恩人的事情。
170 菜蟲食菜,菜跤死。 Tshài thâng tsia̍h tshài, tshài-kha sí. 菜蟲吃菜葉,死於菜株下。勸人勿作奸犯科,否則最後終將玩火自焚。
171 食甜食鹹,臭跤鼻臁。 Tsia̍h tinn tsia̍h kiâm, tshàu kha-phīnn-liâm. 又吃甜的又吃鹹的,小腿前面會生瘡。用來勸誡人飲食要有節度,注意均衡的營養和衛生。「跤鼻臁」是小腿脛骨,與食物沒有直接關係,僅是順口的比喻。
172 錢四跤,人兩跤。 Tsînn sì kha, lâng nn̄g kha. 錢有四條腿,人只有兩條腿。以錢的腿比人腿多,跑得比人快,來比喻賺錢的辛苦與不易。
173 上踏枋,上眠床,無洗跤睏中央。 Tsiūnn ta̍h-pang, tsiūnn bîn-tshn̂g, bô sé kha khùn tiong-ng. 踩上床前的踏板,接著上了床,不但沒洗腳還睡在床中央。比喻得寸進尺,欺人太甚。