ka 家

部分符合 「ka 家」 有51筆

序號41六家
序號 41
詞目 六家
音讀 La̍k-ka
釋義 火車線站名
序號42六家線
序號 42
詞目 六家線
音讀 La̍k-ka-suànn
釋義 火車支線
序號43瑪家鄉
序號 43
詞目 瑪家鄉
音讀 Má-ka-hiong
釋義 屏東縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
序號44鄭氏家廟
序號 44
詞目 鄭氏家廟
音讀 Tēnn--sī Ka-biō
釋義 附錄-地名-廟宇名
序號45耳仔生兩葉,家己看袂著。
序號 45
詞目 耳仔生兩葉,家己看袂著。
音讀 Hīnn-á senn nn̄g hio̍h, ka-kī khuànn bē tio̍h.
釋義 耳朵雖然有兩片,但自己卻無法看見自己的耳朵。意指人看不見自己的缺點。或指人不會反省自己的缺點,卻偏要談論別人的缺失。
序號46家和萬事興,家亂萬世窮。
序號 46
詞目 家和萬事興,家亂萬世窮。
音讀 Ka hô bān-sū hing, ka luān bān-sè kîng.
釋義 家庭和樂則事事興旺,家庭不睦則代代窮困。強調家庭和樂與否對家道的發展影響深遠。
序號47家己捧屎抹面。
序號 47
詞目 家己捧屎抹面。
音讀 Ka-kī phóng-sái buah-bīn.
釋義 自己捧起糞來抹臉。比喻自己給自己難看,自取其辱。
序號48家己栽一欉,較贏看別人。
序號 48
詞目 家己栽一欉,較贏看別人。
音讀 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng.
釋義 自己栽種一棵果樹,到時結果就有得吃,勝過看別人的臉色。比喻凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。
序號49教豬教狗,不如家己走。
序號 49
詞目 教豬教狗,不如家己走。
音讀 Kà ti kà káu, put-jû ka-kī tsáu.
釋義 支使豬支使狗,不如自己跑。比喻與其依靠別人不如靠自己,亦即求人不如求己。
序號50是毋是,罵家己。
序號 50
詞目 是毋是,罵家己。
音讀 Sī m̄ sī, mē ka-kī.
釋義 對不對,先罵自己。人與人相處難免會有衝突,遇到事情先檢討自己。
序號51有樣看樣,無樣家己想。
序號 51
詞目 有樣看樣,無樣家己想。
音讀 Ū iūnn khuànn iūnn, bô iūnn ka-kī siūnn.
釋義 有樣學樣,沒樣自己想。意為有榜樣可學就依樣畫葫蘆,否則就自己想辦法;或指除了模仿他人,也應自行創作。
部分符合 「ka 家」 有51筆
序號 詞目 音讀 釋義
41 六家 La̍k-ka 火車線站名
42 六家線 La̍k-ka-suànn 火車支線
43 瑪家鄉 Má-ka-hiong 屏東縣行政區(附錄-地名-臺灣縣市行政區名)
44 鄭氏家廟 Tēnn--sī Ka-biō 附錄-地名-廟宇名
45 耳仔生兩葉,家己看袂著。 Hīnn-á senn nn̄g hio̍h, ka-kī khuànn bē tio̍h. 耳朵雖然有兩片,但自己卻無法看見自己的耳朵。意指人看不見自己的缺點。或指人不會反省自己的缺點,卻偏要談論別人的缺失。
46 家和萬事興,家亂萬世窮。 Ka hô bān-sū hing, ka luān bān-sè kîng. 家庭和樂則事事興旺,家庭不睦則代代窮困。強調家庭和樂與否對家道的發展影響深遠。
47 家己捧屎抹面。 Ka-kī phóng-sái buah-bīn. 自己捧起糞來抹臉。比喻自己給自己難看,自取其辱。
48 家己栽一欉,較贏看別人。 Ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng. 自己栽種一棵果樹,到時結果就有得吃,勝過看別人的臉色。比喻凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。
49 教豬教狗,不如家己走。 Kà ti kà káu, put-jû ka-kī tsáu. 支使豬支使狗,不如自己跑。比喻與其依靠別人不如靠自己,亦即求人不如求己。
50 是毋是,罵家己。 Sī m̄ sī, mē ka-kī. 對不對,先罵自己。人與人相處難免會有衝突,遇到事情先檢討自己。
51 有樣看樣,無樣家己想。 Ū iūnn khuànn iūnn, bô iūnn ka-kī siūnn. 有樣學樣,沒樣自己想。意為有榜樣可學就依樣畫葫蘆,否則就自己想辦法;或指除了模仿他人,也應自行創作。