ka 家

部分符合 「ka 家」 有51筆

序號21家扶
序號 21
詞目 家扶
音讀 ka-hû
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號22家扶中心
序號 22
詞目 家扶中心
音讀 Ka-hû Tiong-sim
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號23家用
序號 23
詞目 家用
音讀 ka-iōng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號24家禽
序號 24
詞目 家禽
音讀 ka-khîm
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號25家境
序號 25
詞目 家境
音讀 ka-kíng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號26家具
序號 26
詞目 家具
音讀 ka-kū
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號27家產
序號 27
詞目 家產
音讀 ka-sán
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號28家屬
序號 28
詞目 家屬
音讀 ka-sio̍k
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號29家電
序號 29
詞目 家電
音讀 ka-tiān
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號30家庭
序號 30
詞目 家庭
音讀 ka-tîng
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號31家族
序號 31
詞目 家族
音讀 ka-tso̍k
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號32客家
序號 32
詞目 客家
音讀 kheh-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號33國家
序號 33
詞目 國家
音讀 kok-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號34世家
序號 34
詞目 世家
音讀 sè-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號35商家
序號 35
詞目 商家
音讀 siong-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號36獨家
序號 36
詞目 獨家
音讀 to̍k-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號37酒家
序號 37
詞目 酒家
音讀 tsiú-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號38專家
序號 38
詞目 專家
音讀 tsuan-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號39畫家
序號 39
詞目 畫家
音讀 uē-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號40玩石家博石館
序號 40
詞目 玩石家博石館
音讀 Guán-si̍k-ka Phok-si̍k-kuán
釋義 臺北(附錄-地名-文教處所)
部分符合 「ka 家」 有51筆
序號 詞目 音讀 釋義
21 家扶 ka-hû (臺華共同詞 ,無義項)
22 家扶中心 Ka-hû Tiong-sim (臺華共同詞 ,無義項)
23 家用 ka-iōng (臺華共同詞 ,無義項)
24 家禽 ka-khîm (臺華共同詞 ,無義項)
25 家境 ka-kíng (臺華共同詞 ,無義項)
26 家具 ka-kū (臺華共同詞 ,無義項)
27 家產 ka-sán (臺華共同詞 ,無義項)
28 家屬 ka-sio̍k (臺華共同詞 ,無義項)
29 家電 ka-tiān (臺華共同詞 ,無義項)
30 家庭 ka-tîng (臺華共同詞 ,無義項)
31 家族 ka-tso̍k (臺華共同詞 ,無義項)
32 客家 kheh-ka (臺華共同詞 ,無義項)
33 國家 kok-ka (臺華共同詞 ,無義項)
34 世家 sè-ka (臺華共同詞 ,無義項)
35 商家 siong-ka (臺華共同詞 ,無義項)
36 獨家 to̍k-ka (臺華共同詞 ,無義項)
37 酒家 tsiú-ka (臺華共同詞 ,無義項)
38 專家 tsuan-ka (臺華共同詞 ,無義項)
39 畫家 uē-ka (臺華共同詞 ,無義項)
40 玩石家博石館 Guán-si̍k-ka Phok-si̍k-kuán 臺北(附錄-地名-文教處所)