ka 家

完全符合 「ka 家」 有1筆

序號1家
序號 1
詞目
音讀 ka
釋義 家庭。 尊稱自己的長輩。 尊稱學有專長的人。 與家庭有關的。 表單位、商店或團體。 表派別。
完全符合 「ka 家」 有1筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 ka 家庭。 尊稱自己的長輩。 尊稱學有專長的人。 與家庭有關的。 表單位、商店或團體。 表派別。

部分符合 「ka 家」 有51筆

序號1安家
序號 1
詞目 安家
音讀 an-ka
釋義 使家庭安定。
序號2合家
序號 2
詞目 合家
音讀 ha̍p-ka
釋義 全家人。
序號3家教
序號 3
詞目 家教
音讀 ka-kàu
釋義 家庭中的禮法,或者是父母對子女的管教。 指家庭教師。
序號4家己
序號 4
詞目 家己
音讀 ka-kī
釋義 自己、本身。
序號5家己人
序號 5
詞目 家己人
音讀 ka-kī-lâng
釋義 自己人、自家人。
序號6家門
序號 6
詞目 家門
音讀 ka-mn̂g
釋義 稱自己的家族。
序號7家譜
序號 7
詞目 家譜
音讀 ka-phóo
釋義 記載一家世系及傳承的書。
序號8家事
序號 8
詞目 家事
音讀 ka-sū
釋義 家務事。
序號9家長
序號 9
詞目 家長
音讀 ka-tiúnn
釋義 戶長。戶籍上登記為一戶的負責人。 指父母。
序號10公家
序號 10
詞目 公家
音讀 kong-ka
釋義 國家或公眾。 屬於政府的、公眾的。
序號11八家將
序號 11
詞目 八家將
音讀 pat-ka-tsiòng
釋義 陰司的鬼役。為迎神賽會陣頭之一。
序號12成家
序號 12
詞目 成家
音讀 sîng-ka
釋義 結婚、組織家庭。
序號13食家己
序號 13
詞目 食家己
音讀 tsia̍h-ka-kī
釋義 失業。指失去工作,回家吃老本。
序號14作家
序號 14
詞目 作家
音讀 tsok-ka
釋義 從事文學創作的人。
序號15自家用的
序號 15
詞目 自家用的
音讀 tsū-ka-iōng--ê
釋義 指自家轎車;私人使用的。
序號16藝術家
序號 16
詞目 藝術家
音讀 gē-su̍t-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號17儒家
序號 17
詞目 儒家
音讀 Jû-ka/Lû-ka
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號18家務
序號 18
詞目 家務
音讀 ka-bū
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號19家鄉
序號 19
詞目 家鄉
音讀 ka-hiong
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號20家園
序號 20
詞目 家園
音讀 ka-hn̂g
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
部分符合 「ka 家」 有51筆
序號 詞目 音讀 釋義
1 安家 an-ka 使家庭安定。
2 合家 ha̍p-ka 全家人。
3 家教 ka-kàu 家庭中的禮法,或者是父母對子女的管教。 指家庭教師。
4 家己 ka-kī 自己、本身。
5 家己人 ka-kī-lâng 自己人、自家人。
6 家門 ka-mn̂g 稱自己的家族。
7 家譜 ka-phóo 記載一家世系及傳承的書。
8 家事 ka-sū 家務事。
9 家長 ka-tiúnn 戶長。戶籍上登記為一戶的負責人。 指父母。
10 公家 kong-ka 國家或公眾。 屬於政府的、公眾的。
11 八家將 pat-ka-tsiòng 陰司的鬼役。為迎神賽會陣頭之一。
12 成家 sîng-ka 結婚、組織家庭。
13 食家己 tsia̍h-ka-kī 失業。指失去工作,回家吃老本。
14 作家 tsok-ka 從事文學創作的人。
15 自家用的 tsū-ka-iōng--ê 指自家轎車;私人使用的。
16 藝術家 gē-su̍t-ka (臺華共同詞 ,無義項)
17 儒家 Jû-ka/Lû-ka (臺華共同詞 ,無義項)
18 家務 ka-bū (臺華共同詞 ,無義項)
19 家鄉 ka-hiong (臺華共同詞 ,無義項)
20 家園 ka-hn̂g (臺華共同詞 ,無義項)