• ke

釋義

 1. 動詞 增益、添加。

  第1項釋義的用例:

  • 寄話會加,寄物會減。
   Kià-uē ē ke, kià mi̍h ē kiám.
   (請人傳話會被加油添醋,寄放東西則可能會被揩油。)

  第1項釋義的近義:

 2. 副詞 比原來的數量多,或比比較對象多。

  第2項釋義的用例:

  • 伊加找我五十箍。
   I ke tsāu guá gōo-tsa̍p khoo.
   (他多找我五十塊錢。)
  • 伊看起來加較少年。
   I khuànn--khí-lâi ke khah siàu-liân.
   (他看起來年輕多了。)
 3. 副詞 多餘、原本不必要。

  第3項釋義的用例:

  • 予你加無閒,真歹勢。
   Hōo lí ke bô-îng, tsin pháinn-sè.
   (讓您增加麻煩,多了許多事,真是不好意思。)

反義

又見音

分類

部首筆畫

力部 - 部首外3畫 - 共5畫