• kiám

釋義

 1. 動詞 減少、變少。

  第1項釋義的用例:

  • 較減咧,莫傷濟。
   Khah kiám--leh, mài siunn tsē.
   (少一點,不要太多。)
 2. 動詞 不足、欠缺。

  第2項釋義的用例:

  • 椅仔減一隻。
   Í-á kiám tsi̍t tsiah.
   (椅子少一張。)
 3. 副詞 少。

  第3項釋義的用例:

  • 每工減趁一、兩千箍。
   Muí kang kiám thàn tsi̍t, nn̄g-tshing khoo.
   (每天少賺一、兩千元。)
 4. 動詞 從碗盤中撥出食物。

  第4項釋義的用例:

  • 飯傷濟,愛減一寡起來我才食會去。
   Pn̄g siunn tsē, ài kiám tsi̍t-kuá khí--lâi guá tsiah tsia̍h ē khì.
   (飯太多,要撥些出來我才吃得下。)
  • 伊猶未轉來,菜先減一寡起來留予伊。
   I iáu-buē tńg--lâi, tshài sing kiám tsi̍t-kuá khí-lâi lâu hōo--i.
   (他還沒回來,菜先撥一些起來留給他。)
 5. 動詞 降低。

  第5項釋義的用例:

  • 減速
   kiám-sok
   (減速)
  • 減肥
   kiám-puî
   (減肥)

反義

部首筆畫

水部 - 部首外9畫 - 共12畫