• ka

釋義

 1. 動詞 數學演算法上,指兩個數目的結合。

  第1項釋義的用例:

  • 遮的加起來攏總一百箍。
   Tsia--ê ka--khí-lâi lóng-tsóng tsi̍t-pah khoo.
   (這些加起來總共一百元。)
 2. 動詞 增益。

  第2項釋義的用例:

  • 加工
   ka-kang
   (加工)
  • 加添
   ka-thiam
   (增加)
  • 加倍
   ka-puē
   (加倍)

又見音

分類

部首筆畫

力部 - 部首外3畫 - 共5畫