• thinn

釋義

 1. 動詞 加、增、補。

  第1項釋義的用例:

  • 賣你五百我會了錢,你閣添五十我就賣你。
   Bē lí gōo-pah guá ē liáu-tsînn, lí koh thinn gōo-tsa̍p guá tō bē--lí.
   (賣你五百塊我會虧本,你再加五十元我就賣給你。)
  • 無夠我才添你。
   Bô-kàu guá tsiah thinn--lí.
   (不夠我再補給你。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 盛飯或湯。

  第2項釋義的用例:

  • 添飯
   thinn-pn̄g
   (添飯)
  • 家己添
   ka-kī thinn
   (自己添)
 3. 動詞 填寫。

  第3項釋義的用例:

  • 這張申請單你緊共提去添添咧。
   Tsit tiunn sin-tshíng-tuann lí kín kā the̍h-khì thinn-thinn--leh.
   (這張申請單你趕快拿去填一填。)

又見音

部首筆畫

水部 - 部首外8畫 - 共11畫